danh mục hoạt động danh mục hoạt động


  

   


 
 
Hoạt động Đảng bộ khối Hoạt động Đảng bộ khối
10 điểm sáng trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Đảng bộ Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố Hồ Chí Minh

 

 

Vào đầu nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ khối có 72 tổ chức cơ sở đảng với 7.186 đảng viên; hiện nay có 70 tổ chức cơ sở đảng (50 đảng bộ cơ sở với 13 đảng bộ bộ phận, 624 chi bộ trực thuộc; 20 chi bộ cơ sở), 8.848 đảng viên trong tổng số 20.463 công chức, viên chức và người lao động, với nhiều loại hình tổ chức cơ sở đảng khác nhau: cơ quan tham mưu công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tham mưu tổng hợp, quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội; công tác nội chính; thực hiện nhiệm vụ chính trị trong lĩnh vực thông tin, báo chí, xuất bản; công tác vận động quần chúng và thành viên của các tổ chức chính trị - xã hội, chính trị - xã hội – nghề nghiệp, xã hội nghề nghiệp; các đơn vị sự nghiệp.

Với tinh thần đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020 có nhiều điểm sáng. Trong đó có 10 điểm sáng nổi bật như sau:

(1) Đảng ủy khối đã chủ động đề xuất, phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Quyết định 827-QĐ/TU ngày 08 tháng 3 năm 2017 về “Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng thành phố với các Ban Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ khối Dân – Chính – Đảng thành phố”

Việc thực hiện Quy chế phối hợp 827 đã góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng ủy khối, nhất là lãnh đạo đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Đặc biệt là tháo gỡ điểm nghẽn trong công tác cán bộ, trao đổi, hiệp y thực hiện quy trình công tác cán bộ, bổ nhiệm cấp trưởng, phó trưởng phòng và tương đương, bổ nhiệm cán bộ là cấp ủy viên các cơ sở đảng có sự chuyển động tích cực. Hàng năm, Sở Nội vụ thành phố hiệp y về công tác thi đua khen thưởng đối với các đơn vị có tổ chức Đảng thuộc Khối. Đây là một trong những nội dung đột phá của Đảng ủy khối nhiệm kỳ 2015 – 2020.

(2) Xây dựng, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện 06 chương trình trọng tâm của Đảng bộ khối

Đảng ủy khối tổ chức thực hiện 06 chương trình trọng tâm ngay sau Đại hội Đảng bộ khối lần thứ II, nhằm triển khai những nội dung, giải pháp trọng tâm, trọng điểm, gắn với khắc phục những tồn tại, hạn chế qua đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2010 – 2015 của Đảng bộ khối, đó là:

- Chương trình trọng tâm số 09-CTr/ĐUK “Chủ động phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; phản bác các quan điểm sai trái”

 - Chương trình trọng tâm số 10-CT/ĐUK “Nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

- Chương trình trọng tâm số 11-CTr/ĐUK “Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 09 –HD/BTCTW (nay Hướng dẫn 12) của Ban Tổ chức Trung ương”

- Chương trình trọng tâm số 12-CTr/ĐUK “Nâng cao vai trò cấp ủy cơ sở trong lãnh đạo công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ cơ quan, đơn vị”

nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

- Chương trình trọng tâm số 13-CTr/ĐUK “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước”

- Chương trình trọng tâm số 14-CTr/ĐUK “Nâng cao chất lượng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”.

100% các cơ sở đảng, đoàn thể Khối xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện 6 chương trình trọng tâm gắn với đặc điểm, tình hình của từng đảng bộ, chi bộ. Qua đó, đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhiều mặt như: đảng bộ, chi bộ tăng cường giải pháp “xây” và “chống” để ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; nền nếp và chất lượng sinh hoạt đảng bộ, chi bộ được nâng lên; công tác tự phê bình, phê bình được chú trọng; số lượng và chất lượng đảng viên phát biểu trong sinh hoạt Đảng tăng; sinh hoạt chuyên đề đã góp phần giải quyết nhiều vấn đề đặt ra đối với công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị; công tác quy hoạch cán bộ và đào tạo cán bộ sau quy hoạch đươc quan tâm hơn; các cấp ủy, nhất là cấp ủy trong các cơ quan Nhà nước chú trọng xây dựng phong cách “trọng dân, gần dân, học dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân”, tập trung công tác cải cách hành chính và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở…Kết quả đó đã tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên Đảng bộ Khối.

(3) Thực hiện công tác cải cách hành chính trong Đảng theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của Đảng ủy khối

- Đảng ủy khối đã ban hành 03 bộ quy trình, thủ tục về công tác tổ chức xây dựng Đảng, bao gồm:

+ Quy trình thành lập mới, chia tách, hợp nhất, sáp nhập và giải thể tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Khối.

+ Quy trình, thủ tục kết nạp đảng viên.

+ Quy trình, thủ tục giới thiệu nhân sự bổ sung cấp ủy cơ sở đối với nguồn nhân sự tại chỗ.

03 bộ quy trình, thủ tục giúp cấp ủy các cơ sở đảng thực hiện thống nhất, đồng bộ trong công tác xây dựng Đảng và đã được Ban Thường vụ Thành ủy tặng Bằng khen.

- Chủ động xây dựng và ban hành bộ quy trình, thủ tục, mẫu hóa các thủ tục thực hiện tất cả các nội dung công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở và đặc biệt là tại các chi bộ trực thuộc.

(4) Đổi mới, sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Đảng ủy khối đã tập trung định hướng nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với tập thể, cá nhân gắn với chuyên đề hàng năm và khắc phục những tồn tại, hạn chế qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình; mà trọng tâm là nâng cao năng lực công tác, trách nhiệm nêu gương, cải tiến, xây dựng tác phong, lề lối làm việc khoa học, sáng tạo, trọng dân, gần dân, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…

Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ hình thức xây dựng kế hoạch làm theo đối với đảng viên bằng Sổ đăng ký; đối với đoàn viên, hội viên chưa là đảng viên bằng Phiếu đăng ký; hướng dẫn và sơ đồ hóa quy trình, cách làm.

Lãnh đạo thực hiện nội dung đột phá của Chỉ thị 05 thông qua viêc phát động thực hiện các công trình thi đua gắn với nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố với 300 công trình.

Đổi mới việc phát hiện và biểu dương các gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua việc tổ chức Cuộc thi viết “Gương sáng làm theo lời Bác” với 1.873 bài viết giới thiệu hơn 1.700 cá nhân. Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã biểu dương những điển hình tiêu biểu là nhân vật được giới thiệu qua các bài viết; đồng thời, duy trì nâng chất việc tuyên dương tập thể, cá nhân điển hình hàng năm. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Khối đã tuyên dương 4.586 điển hình, trong đó có 1.088 tập thể và 3.498 cá nhân.

Đồng chí Võ Ngọc Quốc Thuận - Bí thư Đảng ủy Khối trao khen thưởng 

các cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,

phong cách Hồ Chí Minh (2019 - 2020)

Sau tuyên dương, việc tổ chức hành trình về nguồn đã góp phần bồi dưỡng tình cảm cách mạng của cá nhân điển hình.

Lãnh đạo các đoàn thể đổi mới và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực gắn với giáo dục thế hệ trẻ, đoàn viên, hội viên.

Xây dựng chuyên trang “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để tăng cường tuyên truyền Chỉ thị 05, giới thiệu những mô hình, cách làm hiệu quả của Đảng bộ Khối.

(5) Nâng cao chất lượng đội ngũ bí thư chi bộ và cấp ủy viên ở cơ sở

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xác định bí thư chi bộ và cấp ủy viên ở cơ sở là hạt nhân nòng cốt trong công tác xây dựng Đảng.

- Năm 2016 và năm 2017, tổ chức lớp tập huấn bí thư chi bộ và cấp ủy viên ở cơ sở cho 445 đồng chí

- Năm 2018, tổ chức Hội thi “Bí thư chi bộ giỏi” và Hội thi “Cán bộ kiểm tra giỏi”  cho 1.337 đồng chí

- Năm 2019, tổ chức tập huấn công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ cơ sở với sự tham gia của 1.113 đồng chí.

- Tổ chức hội nghị giao ban chuyên đề, tọa đàm và tập huấn chuyên đề cho 7.127 lượt cấp ủy viên, ủy viên ủy ban kiểm tra cơ sở và cán bộ đoàn thể. Chú trọng cập nhật những quy định mới, thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, hướng dẫn giải quyết những tình huống, vấn đề cụ thể từ thực tiễn ở cơ sở trên các mặt công tác xây dựng Đảng.

(6) Phát triển 2.231 đảng viên mới: vượt chỉ tiêu và chú trọng các giải pháp nâng cao chất lượng đảng viên mới

Trong nhiệm kỳ, đã phát triển 2.231 đảng viên (đạt 111,55%), vượt chỉ tiêu so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối lần thứ II đề ra là 2.000 đảng viên. Trong đó, đã chỉ đạo phát triển lớp đảng viên 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh là những quần chúng ưu tú tiêu biểu về ý chí phấn đấu, rèn luyện, ý thức phục vụ Nhân dân, có nhiều thành tích nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác đoàn thể.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở chú trọng nâng cao chất lượng đảng viên mới với nhiều giải pháp như: giám sát chi bộ trong công tác phát triển đảng; gặp gỡ đoàn viên ưu tú, đoàn viên công đoàn ưu tú; nâng chất các hoạt động đoàn thể, nâng cao chất lượng Hội trại “Lá Trung Quân”, tổ chức Hành trình “Hoa Bàng Vuông”; quan tâm chất lượng quần chúng ưu tú giới thiệu cho Đảng; các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng do Đảng ủy khối tổ chức chú trọng bồi dưỡng động cơ phấn đấu vào Đảng…

 

Lễ kết nạp Đảng viên mới trong Hội trại truyền thống "Lá Trung quân"

do 03 Đoàn thể Khối tổ chức

(7) Thẩm tra xác minh tiêu chuẩn chính trị  2.171 hồ sơ phục vụ công tác cán bộ và kết nạp Đảng

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác rà soát vấn đề về tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và đã kết luận tiêu chuẩn chính trị cho 2.171 hồ sơ. Trong đó, hồ sơ phục vụ công tác rà soát, thẩm định tiêu chuẩn chính trị cán bộ, đảng viên là 1.536 hồ sơ, tăng 120 hồ sơ (tỷ lệ 9,2%).

(8) Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Tập trung thực hiện quy định 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước

Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã tổ chức 677 cuộc kiểm tra, giám sát (tăng 177 cuộc so với nhiệm kỳ 2010-2015). Các cơ sở đảng hàng năm đều xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện theo kế hoạch.

Công tác kiểm tra, giám sát gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đề án 01-ĐA/TU ngày 29-02-2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ nhằm góp phần ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên”. Sau các đợt kiểm tra, giám sát đã chỉ ra những vấn đề tồn tại, hạn chế, đề nghị khắc phục đối với các cơ sở Đảng, đảng viên; rút ra những bài học kinh nghiệm chung trong quá trình chỉ đạo cơ sở; quan tâm công tác giám sát việc thực hiện các nội dung kết luận sau kiểm tra, giám sát.

Đảng ủy Khối và 100% cơ sở đảng trực thuộc thành lập Tổ công tác thực hiện Quy định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy. Qua 3 năm thực hiện Quy định 1374, từ 4 nguồn tin, Đảng ủy Khối đã tiếp nhận 88 đơn, thư, phản ảnh, tố cáo, khiếu nại đối với cán bộ, đảng viên trong Khối, qua sàng lọc đã trực tiếp giải quyết và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết 31 đơn, chuyển 04 đơn sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Các cấp ủy cơ sở tiếp nhận đơn từ các nguồn thông tin và cấp trên chuyển xuống để giải quyết theo thẩm quyền là 62 đơn. Qua xem xét giải quyết đã xử lý kỷ luật 5 đảng viên (2 khiển trách, 1 cảnh cáo, 2 khai trừ).

(9) Nâng cao chất lượng Phong trào thi đua “Dân vận khéo”

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã cụ thể hóa kế hoạch thi đua và hướng dẫn tiêu chí đánh giá điển hình “Dân vận khéo” theo hướng nâng cao chất lượng, hướng đến tăng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Lãnh đạo đảng viên, đoàn viên, hội viên đăng ký nêu gương và cam kết thực hiện Chỉ thị 19, Chỉ thị 23 của Ban Thường vụ Thành ủy và Nghị định 100 của Thủ tướng Chính phủ; tích cực tham gia đợt thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cơ sở Đảng, đoàn thể Khối tham gia chương trình “Chung sức xây dựng Nông thôn mới” tại huyện Bình Chánh gắn với đời sống, việc làm của người dân.

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ khối đã tuyên dương 3.777 điển hình “Dân vận khéo” là những tập thể, cá nhân đã vận dụng tốt phương châm “Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm” có các mô hình sinh động, cách làm khéo gắn với nội dung “05 không” mang tính lan tỏa cao và thu hút đông đảo quần chúng hưởng ứng tham gia.

 

Các đồng chí lãnh đạo trao thưởng cho các thí sinh đạt giải trong Hội thi Cải cách hành chính năm 2019, chủ đề "Vì dân phục vụ"

(10) Đổi mới, nâng cao chất lượng lãnh đạo hoạt động các đoàn thể Khối

Ban Thường vụ Đảng ủy khối lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể Khối xây dựng chương trình công tác hàng năm và tổ chức kế hoạch liên tịch, xác định những nội dung trọng tâm, trọng điểm cần phối hợp tổ chức để phát huy sức mạnh tổng hợp của các đoàn thể khối. Cấp ủy cơ sở đảng tăng cường lãnh đạo các đoàn thể, xây dựng chương trình hoạt động hàng năm, định kỳ làm việc để đánh giá và định hướng, giao nhiệm vụ cho đoàn thể.

 

Tọa đàm "Vai trò của Công đoàn trong việc thực hiện Nghị quyết 03/2018NQ-HĐND

ngày 16/3/2018 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh"

Đã có nhiều mô hình, cách làm, công trình thi đua của đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và nâng cao chất lượng các hoạt động phong trào, nổi bật như: Hội diễn văn nghệ, hội thao, hội nghị thông tin tình hình thời sự hàng quý, Hội trại “Lá Trung Quân”, “Chung sức xây dựng Nông thôn mới” tại huyện Bình Chánh với kinh phí hơn 7,5 tỷ đồng.

Với sự nỗ lực của toàn Đảng bộ Khối, trong 5 năm qua, Khối đã vinh dự nhận Cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân Thành phố năm 2015, 2016, cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2016, 2019 và nhiều Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố. Năm 2020, Đảng bộ Khối vinh dự được Chủ tịch Nước tặng Huân chương Lao động Hạng Nhì.

Kết quả đó là động lực để Đảng bộ Khối tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên giai đoạn 2020 – 2025; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

                                                          Thu Hằng – Hoài Nghĩa

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem bài viết theo chủ đề Xem bài viết theo chủ đề
  Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống các ngành Xây dựng Đảng (1930 - 2020), tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” năm 2020 (12/10/2020)
  Công Đoàn viên chức Thành phố biểu dương Gương “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” năm 2020 (30/9/2020)
  Công Đoàn viên chức Thành phố tổng kết phong trào thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng các cấp (30/9/2020)
  Trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 02 tháng 9 năm 2020 (7/9/2020)
  TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ KHỐI DÂN – CHÍNH – ĐẢNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ III (2020 – 2025) (27/8/2020)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video