danh mục hoạt động danh mục hoạt động


  

 

   

  
 
Hoạt động các cơ sở đảng Hoạt động các cơ sở đảng
Nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên Chi bộ Ban Nội chính Thành ủy về gương mẫu trọng dân, gần dân

 

  

Căn cứ kết quả báo cáo và thảo luận góp ý của đảng viên tại buổi sinh hoạt chuyên đề ngày 26 tháng 3 năm 2019, Chi bộ quyết nghị thông qua Nghị quyết Chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh":

I. Nguyên tắc nhất quán trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết, máu thịt giữa Đảng Cộng sản với nhân dân là một nguyên tắc nhất quán trong tư tưởng Hồ Chí Minh, bởi lẽ, sức mạnh của Đảng, của đất nước đều nằm ở dân. Khi sức dân được huy động, tập hợp, tổ chức dưới sự lãnh đạo của Đảng sẽ tạo thành sức mạnh vô địch. Người khẳng định: “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân... Trong xã hội không có gì tốt đẹp, vẻ vang bằng phục vụ cho lợi ích của nhân dân”. Tư tưởng trọng dân của Người được hình thành trên cơ sở lấy tình thương yêu thật sự để cảm hóa nhân dân. Điều đó được thể hiện trong mỗi suy nghĩ, hành động của Người, tất cả đều hướng vào phục vụ lợi ích của nhân dân, từ những vấn đề trọng đại của đất nước như xây dựng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đến những hành động cụ thể khi tiếp xúc với dân phải nâng cao tinh thần phục vụ trước Đảng và quần chúng, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân; phải thương yêu và tôn trọng quyền làm chủ thật sự của nhân dân; tuyệt đối không được lên mặt “quan cách mạng”, ra oai...

Bác cho rằng: để dân tin Đảng, tin vào chế độ tốt đẹp thì người lãnh đạo phải thực hành dân chủ với dân, tôn trọng nhân dân. Mỗi cán bộ phải liên hệ chặt chẽ với quần chúng, thường xuyên mở rộng dân chủ để người dân nói lên suy nghĩ của mình và làm những việc có ích, có lợi cho xã hội. Đừng để họ “không dám nói”, “không thèm nói”, nếu không thì chẳng những không lãnh đạo được dân chúng mà cũng không học được từ dân chúng.

Phong cách gần dân của Bác thể hiện qua sự ân cần, chu đáo, không phân biệt vị trí, thứ bậc khi tiếp xúc với mọi đối tượng, từ các cụ già đến các cháu thiếu niên, nhi đông, từ người nông dân, công nhân lao động đến bộ đội... Từ năm 1955 đến năm 1965, không quản tuổi cao, công việc bộn bề, Bác đã thực hiện khoảng 700 chuyến đi cơ sở để thăm hỏi, nắm tình hình, kiểm tra công việc, tiếp xúc nhân dân... một cách hêt sức giản dị, gần gũi, cởi mở, chân thành, tạo cho người cảm nhận như gặp người ông, người cha, người anh, người bạn.

Đó là những nguyên tắc nhất quán trong tư tưởng Hồ Chí Minh, mặc dù có nhiều nội dung đã hơn 50 năm nhưng những lời dạy của Bác, những hành động của Bác vẫn còn giá trị hiện thực trong giai đoạn hiện nay. Trong sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019, việc cán bộ công chức của Ban Nội chính Thành ủy học tập việc gương mẫu trọng dân, gần dân vô cùng có ý nghĩa nhất là qua quá trình công tác, có nhiều việc người dân “gõ cửa” một số cơ quan công quyền không được, cuối cùng cũng gửi kiến nghị đến Ban Nội chính Thành ủy, nhất là trong giai đoạn Ban Nội chính Thành ủy tới sẽ đảm nhận thêm nhiệm vụ tham mưu cho Thường trực Thành ủy tiếp công dân.

II. Nhiệm vụ của người cán bộ, đảng viên Ban Nội chính Thành ủy học tập Bác phải gương mẫu trọng dân, gần dân

Học tập và làm theo tư tưởng trọng dân, phong cách gần dân của Bác, mỗi cán bộ, đảng viên Ban Nội chính Thành ủy phải thường xuyên rèn luyện đạo đức, phong cách, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ lý luận chính trị và chuyên môn. “Lòng dân” chỉ trở thành “thế trận” khi được quy tụ, sử dụng và phát huy cho mục tiêu chung của dân tộc; và nhân dân tin vào Đảng, vào chế độ chủ yếu thông qua lòng tin vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Vì thế, mỗi cán bộ, đảng viên Ban Nội chính Thành ủy phải thấm nhuần sâu sắc tư tưởng của Bác, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với quần chúng nhân dân để tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, nhận thức đầy đủ và toàn diện quan điểm chỉ đạo trong Chỉ thị 30-CT/TW, ngày 18 tháng 02 năm 1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng, thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở và Kết luận 120-KL/TW, ngày 07 tháng 01 năm 2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng, thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, góp phần chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, xây dựng, củng cố “thế trận lòng dân” ngày thêm vững chắc, còn ta phải xây dựng được thế trận từ nội bộ của Ban Nội chính Thành ủy làm cho tất cả cán bộ đảng viên, nhân viên đều đồng lòng, đoàn kết và chuẩn mực trong mọi hành động.

Mỗi cán bộ, đảng viên Ban Nội chính Thành ủy phải gương mẫu trong mọi hành động, lời nói; nói đi đôi với làm; đề cao tự phê bình và phê bình, xây dựng phong cách, phương pháp, thái độ tiếp xúc nhân dân thật niềm nở, cầu thị; sâu sát cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân ngay từ cơ sở để tham mưu Thường trực Thành ủy xem xét giải quyết. Trong công việc cần thấm nhuần thực sự “là người đầy tớ trung thành của nhân dân”; hành động, tư cách sẽ là những hình ảnh làm cho nhân dân thực sự tin yêu Đảng. Đối với công việc, phải tận tâm, tận lực, không ngại gian khổ, không vô cảm, vô trách nhiệm, việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh. Tập trung xây dựng cơ quan thật sự thân thiện, gần dân, trọng dân và vì dân; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để cán bộ công chức hiểu rõ quyền hạn, lợi ích gắn với trách nhiệm, nghĩa vụ cán bộ công chức, làm cơ sở thống nhất nhận thức, tư tưởng và hành động. Qua đó, xây dựng, phát huy sức mạnh của nhân dân, tạo thành “thế trận lòng dân” vững chắc, chung sức, chung lòng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong giai đoạn hiện nay các thế lực thù địch thực hiện “diễn biến hòa bình” để chống phá bằng nhiều hình thức, trong đó nổi lên là: xuyên tạc sự thật, trong thông tin có đúng, có sai lồng ghép với nhau tạo hoài nghi giữa cán bộ công chức và nhân dân, bôi nhọ lãnh đạo, phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để làm suy giảm lòng tin của cán bộ đảng viên, nhân dân vào Đảng và chế độ, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Do đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục đa dạng, phù hợp để nâng cao nhận thức cho toàn dân, toàn khối nội chính về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; “trọng dân, gần dân” để thấu hiểu những bức xúc, giải quyết các vướng mắc từ nhân dân, không để các thế lực thù địch kích động chống phá. Từ đó, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trên từng vùng, miền, địa phương; cùng với thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân tạo thành thế trận tổng hợp để bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống.

Một vấn đề nổi lên hiện nay là chống “giặc nội xâm” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rằng: “... trước hết phải đánh thắng kẻ địch bên trong là chủ nghĩa cá nhân”. Đáng lo ngại nhất là tệ nạn tham nhũng, tham nhũng vặt, lãng phí, “lợi ích nhóm”, một bộ phận cán bộ, đảng viên có biểu hiện quan liêu, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, xa rời mục tiêu, lý tưởng của Đảng, xa rời nhân dân. Có cá nhân coi công việc làm là nơi đứng chân để có điều kiện “chân ngoài chân trong”; tự cao, tự đại, không tự soi xét, kiểm điểm, tự cho rằng cái gì của mình cũng đúng, cũng là nhất; coi nhẹ những vấn đề có tính nguyên tắc, cố tình làm trái những quy định chung để mưu lợi cho bản thân; gây ra thiệt hại về vật chất, tạo dư luận xã hội không tốt, làm tổn thương tình cảm, suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, dễ dẫn tới làm triệt tiêu sức mạnh nội sinh của từng cơ quan, đơn vị, lớn hơn là cả dân tộc. Vì thế, các cấp ủy Đảng, các cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ chốt, cần quán triệt sâu sắc quyết tâm phòng chống tham nhũng, lãng phí, tham nhũng vặt của Đảng, thường xuyên rèn luyện đạo đức cách mạng, thực hiện “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, điều tra... để nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đặc biệt là phải “trọng dân, gần dân”, kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và những kiến nghị chính đáng của dân; bảo vệ, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí...

Hệ thống luật pháp, chính sách tác động đến đông đảo các tầng lớp nhân dân. Vì thế, khi phát hiện các văn bản luật pháp, các chính sách, chủ trương, nghị định, thông tư..., chưa chuẩn xác, cần mạnh dạn đề xuất chỉnh sửa cho phù hợp khi; soạn thảo, ban hành phải đúng quy trình và hết sức thận trọng, chỉnh chu trong nội dung; phát huy quyền làm chủ, góp ý kiến xây dựng của tập thể... Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền để cán bộ công chức, nhân dân hiểu rõ, tự giác thực hiện theo quy định, góp phần củng cố lòng tin đối với hệ thống pháp luật và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị. Thấm nhuần tư tưởng trọng dân, phong cách gần dân của Chủ tịch Hô Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên phải thực hiện tốt nhiệm vụ này, làm cho nhân dân luôn tin tưởng, đồng thuận với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

 

Chi bộ Ban nội chính Thành ủy

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem bài viết theo chủ đề Xem bài viết theo chủ đề
  Đảng bộ Sở Công thương Thành phố: Sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 (11/7/2019)
  Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019 (10/7/2019)
  Tổ chức hoạt động chăm lo cho thiếu nhi, học sinh nghèo vượt khó xã Tân Quý Tây, Huyện Bình Chánh (8/7/2019)
  Công trình “Khởi sắc giao thông nông thôn”: Khánh thành, bàn giao 03 tuyến đường tại Bình Chánh (7/7/2019)
  Giữ gìn và phát huy các giá trị gia đình Việt Nam (30/6/2019)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video