danh mục hoạt động danh mục hoạt động


  

 

   

  
 
Hoạt động các cơ sở đảng Hoạt động các cơ sở đảng
Đảng ủy Sở Tài chính lãnh đạo hoàn thành việc sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy


 

     Triển khai thực hiện Kế hoạch số 123-KH/ĐUK ngày 26/9/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về thực hiện Nghị quyết TW6 khóa XII “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Chương trình hành động số 687-CTrHĐ/ĐU ngày 09/3/2018 của Đảng ủy Sở Tài chính thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Đảng ủy Sở Tài chính đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp với Ban Giám đốc Sở Tài chính trong việc rà soát, xây dựng Phương án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Tài chính theo Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 30/5/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tài chính thành phố.

     Trong quá trình chuẩn bị và xây dựng phương án sắp xếp, Đảng ủy Sở Tài chính đã tập trung chỉ đạo, thực hiện công tác quán triệt, định hướng tư tưởng cho đảng viên, công chức; tăng cường thảo luận dân chủ, đánh giá khách quan, lấy ý kiến công khai về phương án sắp xếp. Từ đó, đảm bảo sự vận hành ổn định về bộ máy, nhân sự và triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ sau khi sắp xếp.

Đồng chí Phan Thị Thắng - Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài chính chúc mừng nhân sự Trưởng, phó Phòng sau sắp xếp lại cơ cấu tổ chức các phòng, ban

 

     Sau khi sắp xếp, Sở Tài chính giảm 01 phòng chuyên môn (Phòng Quản lý ngân sách quận, huyện – phường, xã, thị trấn). Kể từ ngày 01/3/2019, Đảng bộ Sở Tài chính gồm 9 bộ: Chi bộ Văn phòng Sở, Chi bộ Thanh tra Sở, Chi bộ Phòng Quản lý ngân sách, Chi bộ Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp, Chi bộ Phòng Tài chính đầu tư, Chi bộ Phòng Quản lý giá, Chi bộ Phòng Quản lý công sản, Chi bộ Phòng Tin học - Thống kê và Quản lý nợ chính quyền địa phương, Chi bộ Chi cục Tài chính doanh nghiệp.

 

                  Phạm Phú Khánh   

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem bài viết theo chủ đề Xem bài viết theo chủ đề
  Chung kết, trao giải Hội thi “Tiếng Anh trong cán bộ, công chức, viên chức” năm 2019 (10/11/2019)
  Đảng ủy Sở Công thương Thành phố: Triển khai Luật phòng chống tham nhũng (2/11/2019)
  Ban thường vụ Thành ủy trao quyết định điều động, phân công cán bộ tại Đảng bộ Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố Hồ Chí Minh (30/10/2019)
  Đảng bộ Sở Tư pháp: Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII (27/10/2019)
  Đảng ủy Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh lãnh đạo hiệu quả công tác kiện toàn tinh gọn tổ chức bộ máy và cán bộ (18/10/2019)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video