danh mục hoạt động danh mục hoạt động


  

 

   

  
 
Hoạt động các cơ sở đảng Hoạt động các cơ sở đảng
Chi bộ Ban Nội chính Thành ủy ban hành nghị quyết về công tác thi đua sáng tạo năm 2019, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

  

 

Thực hiện nội dung phát động thi đua của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng thành phố ngày 14 tháng 3 năm 2019, căn cứ kết quả thi đua năm 2018 và thảo luận góp ý của đảng viên tại buổi sinh hoạt chuyên đề thi đua ngày 26 tháng 3 năm 2019, Chi bộ Ban Nội chính Thành phố quyết nghị :

1. Phát động và tập trung thực hiện tốt nội dung, chỉ tiêu, thi đua sáng tạo năm 2019, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và 90 năm thành lập Đảng (03/02/1930 – 03/02/2020) hưởng ứng chủ đề “Mỗi tổ chức Đảng, đoàn thể Khối có một giải pháp thiết thực, một sáng kiến cải cách hành chính góp phần giảm phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị” do Đảng ủy Khối phát động. Các tổ đảng, đảng viên chủ động bám sát chủ đề đăng ký nội dung thực hiện, báo cáo với tổ đảng, chi bộ trong tháng 4 năm 2019.

 Lãnh đạo Ban, Chi ủy thường xuyên chỉ đạo xây dựng các chuyên đề về xây dựng Đảng, đặc biệt chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng nhằm ngăn ngừa, phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; các vấn đề thời sự nổi bật phục vụ cho việc nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ban Nội chính Thành ủy; giới thiệu kinh nghiệm, cách làm mới, sáng tạo, cải tiến lề lối làm việc, quy trình nghiệp vụ mang lại hiệu quả cao; giới thiệu việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trong thực hiện Di chúc của Bác Hồ. Nội dung chuyên đề phải bám sát điểm 1.2, điểm 2.2, phần II, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW và chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy, tổ chức đảng cấp trên.

2. Chi ủy tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm sau:

- Tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị đối với cán bộ, đảng viên; đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao góp phần hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch Đại hội chi bộ lần thứ I nhiệm kỳ 2015 -2020.    

- Thường xuyên rà soát, đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính trong Đảng tại đơn vị; nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo về lĩnh vực an ninh - nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Nghiên cứu tăng cường hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và thực hiện nghiêm Quy định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy.

- Hoàn thành các chỉ tiêu thực hiện thi đua chuyên đề năm 2019 của Ban Nội chính Trung ương và Cụm số IV phát động về tham mưu xử lý các vụ án, vụ việc. Tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ giám sát của Chi ủy trong thi đua chuyên đề.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc; lưu ý đảm bảo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ bí mật Nhà nước. Chú trọng về triển khai các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan trực tiếp đến sự lãnh đạo, ch đạo của chi bộ cơ sở. Tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu tại các phòng nghiệp vụ, văn phòng Ban; chia sẽ thông tin trong công tác nghiệp vụ đúng quy định bằng mạng nội bộ.

- Hợp lý hóa, chuẩn hóa quy trình công tác đảng gắn với mô tả vị trí công tác của từng cán bộ, đảng viên theo quy chế làm việc, theo phương án sắp xếp tổ chức bộ máy theo Quy định 04-QĐđi/TW của Ban Bí thư.

- Các Tổ đảng tổ chức đăng ký 01 Công trình thi đua năm 2019 với Chi bộ; Chi bộ lựa chọn đăng ký 01 công trình thi đua là nội dung đột phá thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với Đảng ủy Khối theo quy định.

- Tổng kết, trao đổi, học tập kinh nghiệm và hoàn thiện các sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp cải cách hành chính đã ứng dụng thành công.   

3. Mỗi đảng viên đăng ký và thực hiện tốt các nội dung:

3.1. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuvên môn của cá nhân tại cơ quan, đơn vị, chi bộ; nâng cao chất lượng tham mưu giúp Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác an ninh - nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí và cải cách tư pháp; đề xuất các giải pháp rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống; nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên tại Ban Nội chính Thành ủy.

3.2. Đề ra các giải pháp phòng, chống, khắc phục, sửa chữa các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sổng, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong chi bộ; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quan liêu, xa dân, cá nhân chủ nghĩa tại cơ quan.

3.3. Trên cơ sở đăng ký của đảng viên, Chi ủy phân công và phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu theo Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư, Quy định 55-QĐ/TW và Quy định 08-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

4. Thời gian phát động và sơ kết đánh giá từ ngày 28 tháng 03 năm 2019 đến ngày 28 tháng 03 năm 2020, hướng đến thi đua chào mừng đại hội chi bộ lần thứ II.  

Chi ủy thường xuyên phối hợp với lãnh đạo Ban chỉ đạo tiến độ thi đua; chỉ đạo các đoàn thể Công đoàn, Hội Cựu chiến binh cơ quan phối hợp vận động cán bộ, công chức, người lao động tham gia đăng ký thi đua năm 2019, phát huy tốt phong trào sáng kiến kinh nghiệm; đồng thời thực hiện tốt các chỉ đạo thi đua do Công đoàn Viên chức thành phố và Hội Cựu chiến binh Khối phát động.

Các đồng chí Chi ủy viên thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo các nội dung Nghị quyết Thi đua đã đề ra theo lĩnh vực phụ trách. Giao đồng chí phụ trách công tác Tuyên giáo kết hợp với Chánh Văn phòng Ban cụ thể hóa cách đánh giá phân loại kết quả thi đua .

Các tổ trưởng Tổ đảng, Ban Chấp hành Công đoàn, Hội Cựu chiến binh cơ quan, căn cứ Nghị quyết Chuyên đề Thi đua của Chi bộ để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, theo dõi kết quả, báo cáo xin ý kiến Chi ủy chỉ đạo khi có phát sinh. Phân công đồng chí làm công tác đảng tiếp tục tham mưu các giải pháp thực hiện chuyên đề theo nội dung nghị quyết đã ban hành.

 

Chi bộ Ban Nội chính Thành ủy 

 

 

 

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem bài viết theo chủ đề Xem bài viết theo chủ đề
  Chung kết, trao giải Hội thi “Tiếng Anh trong cán bộ, công chức, viên chức” năm 2019 (10/11/2019)
  Đảng ủy Sở Công thương Thành phố: Triển khai Luật phòng chống tham nhũng (2/11/2019)
  Ban thường vụ Thành ủy trao quyết định điều động, phân công cán bộ tại Đảng bộ Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố Hồ Chí Minh (30/10/2019)
  Đảng bộ Sở Tư pháp: Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII (27/10/2019)
  Đảng ủy Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh lãnh đạo hiệu quả công tác kiện toàn tinh gọn tổ chức bộ máy và cán bộ (18/10/2019)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video