Giới thiệu Giới thiệu


  

 

   

  
 
Công đoàn Công đoàn
 
 
 
1. Chức năng:
-  Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động
+ Hướng dẫn, tư vấn cho người lao động về quyền, nghĩa vụ của người lao động khi giao kết, thực hiện hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc với đơn vị sử dụng lao động.
+ Đại diện cho tập thể người lao động thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện thoả ước lao động tập thể.
+ Tham gia với đơn vị sử dụng lao động xây dựng và giám sát việc thực hiện thang, bảng lương, định mức lao động, quy chế trả lương, quy chế thưởng, nội quy lao động.
+ Đối thoại với đơn vị sử dụng lao động để giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động.
+ Tổ chức hoạt động tư vấn pháp luật cho người lao động.
+ Tham gia với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động.
+ Kiến nghị với tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, giải quyết khi quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tập thể người lao động hoặc của người lao động bị xâm phạm.
+ Đại diện cho tập thể người lao động khởi kiện tại Toà án khi quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tập thể người lao động bị xâm phạm; đại diện cho người lao động khởi kiện tại Toà án khi quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động bị xâm phạm và được người lao động uỷ quyền.
+ Đại diện cho tập thể người lao động tham gia tố tụng trong vụ án lao động, hành chính, phá sản doanh nghiệp để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tập thể người lao động và người lao động.
+ Tổ chức và lãnh đạo đình công theo quy định của pháp luật.
Tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội
+ Tham gia với cơ quan nhà nước xây dựng chính sách, pháp luật về kinh tế - xã hội, lao động, việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hộ lao động và chính sách, pháp luật khác liên quan đến tổ chức công đoàn, quyền, nghĩa vụ của người lao động.
+ Phối hợp với cơ quan nhà nước nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật bảo hộ lao động, xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn an toàn, vệ sinh lao động.
+ Tham gia với cơ quan nhà nước quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; giải quyết khiếu nại, tố cáo của người lao động, tập thể người lao động theo quy định của pháp luật.
+ Tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
+ Tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
+ Phối hợp tổ chức phong trào thi đua trong phạm vi ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
Trình dự án luật, pháp lệnh và kiến nghị xây dựng chính sách, pháp luật
+ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có quyền trình dự án luật, pháp lệnh ra trước Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội.
+ Công đoàn các cấp có quyền kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật có liên quan đến tổ chức công đoàn, quyền, nghĩa vụ của người lao động.
Tham dự các phiên họp, cuộc họp, kỳ họp và hội nghị: Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, chủ tịch công đoàn các cấp có quyền, trách nhiệm tham dự các phiên họp, cuộc họp, kỳ họp và hội nghị của các cơ quan, tổ chức hữu quan cùng cấp khi bàn và quyết định những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động.
Tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp
+ Tham gia, phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật về lao động, công đoàn, cán bộ, công chức, viên chức, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và chế độ, chính sách, pháp luật khác có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động; điều tra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
+ Khi tham gia, phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát theo quy định tại khoản 1 Điều này, Công đoàn có quyền sau đây:
* Yêu cầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp thông tin, tài liệu và giải trình những vấn đề có liên quan;
* Kiến nghị biện pháp sửa chữa thiếu sót, ngăn ngừa vi phạm, khắc phục hậu quả và xử lý hành vi vi phạm pháp luật;
* Trường hợp phát hiện nơi làm việc có yếu tố ảnh hưởng hoặc nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng người lao động, Công đoàn có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có trách nhiệm thực hiện ngay biện pháp khắc phục, bảo đảm an toàn lao động, kể cả trường hợp phải tạm ngừng hoạt động.
-  Tuyên truyền, vận động, giáo dục người lao động
+ Tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến Công đoàn, người lao động; quy định của Công đoàn.
+ Tuyên truyền, vận động, giáo dục người lao động học tập, nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
+ Tuyên truyền, vận động, giáo dục người lao động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh phòng, chống tham nhũng.
-  Phát triển đoàn viên công đoàn và công đoàn cơ sở
+ Công đoàn có quyền, trách nhiệm phát triển đoàn viên công đoàn và công đoàn cơ sở trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
+ Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có quyền, trách nhiệm cử cán bộ công đoàn đến cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người lao động thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn.
Quyền, trách nhiệm của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đối với người lao động ở cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở: Ở cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có quyền, trách nhiệm đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động khi được người lao động ở đó yêu cầu.
2. Quyền hạn:
Quyền của đoàn viên công đoàn
+ Yêu cầu Công đoàn đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng khi bị xâm phạm.
+ Được thông tin, thảo luận, đề xuất và biểu quyết công việc của Công đoàn; được thông tin về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến Công đoàn, người lao động; quy định của Công đoàn.
+ Ứng cử, đề cử, bầu cử cơ quan lãnh đạo công đoàn theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; chất vấn cán bộ lãnh đạo công đoàn; kiến nghị xử lý kỷ luật cán bộ công đoàn có sai phạm.
+ Được Công đoàn tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí pháp luật về lao động, công đoàn.
+ Được Công đoàn hướng dẫn giúp đỡ tìm việc làm, học nghề; thăm hỏi, giúp đỡ lúc ốm đau hoặc khi gặp hoàn cảnh khó khăn.
+ Tham gia hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch do Công đoàn tổ chức.
+ Đề xuất với Công đoàn kiến nghị cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật đối với người lao động.
3. Điện thoại:  08.38.249.126 - 08.38.249.246 - 08.38.249.253

4. Fax: 08.38.249.190

 

DANH SÁCH NHÂN SỰ CHUYÊN TRÁCH

 

TT

Họ tên

Chức danh

1

LƯƠNG TUẤN ANH

Chủ tịch

2

TRỊNH THỊ THANH MAI

Phó Chủ tịch

3

PHẠM THỊ MINH SƯƠNG

Kế toán

4

HOÀNG THANH HẢI

Cán bộ Văn phòng

5

DƯƠNG QUỐC CƯỜNG

Cán bộ Văn phòng

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH  NHIỆM KỲ 2012 – 2017

ỦY VIÊN THƯỜNG VỤ

TT

Họ tên

Chức danh

1

LƯƠNG TUẤN ANH

Chủ tịch Công đoàn Viên chức

2

TRỊNH THỊ THANH MAI

Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

1

LÂM ĐÌNH THẮNG

UVBCH - Chủ tịch CĐCS Cơ quan Thành Đoàn

2

NGUYỄN HỮU CHÂU

UVBCH - Chủ tịch CĐCS Quỹ Phát triển nhà ở TP

3

LÊ THỊ THU HƯƠNG

UVBCH - Chủ tịch CĐCS Cục Thuế

4

TRƯƠNG BÁ HÙNG

UVBCH - Chủ tịch CĐCS Đài Truyền hình TP

5

TRẦN THỊ NHƯ PHƯƠNG

UVBCH - Chủ tịch CĐCS Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố

6

PHẠM THỊ HỒNG THUỶ

UVBCH - Chủ tịch CĐCS Kho bạc Nhà nước TP

7

NGUYỄN HOÀNG MINH

UVBCH - Chủ tịch CĐCS Sở Kế Hoạch & Đầu tư

8

NGUYỄN QUỐC THUẬN

UVBCH - Chủ tịch CĐCS Sở Nông nghiệp và PTNT

9

NGUYỄN NGỌC HƯƠNG NHI

UVBCH - Chủ tịch CĐCS Sở Tài chính TP

10

TRẦN VĂN THẠCH

UVBCH - Chủ tịch CĐCS Sở Tài nguyên và Môi trường

11

TRẦN VIỆT THÁI

UVBCH - Phó Chủ tịch CĐCS Sở Tư pháp

12

HÀ PHƯỚC CHINH

UVBCH - Chủ tịch CĐCS Sở Văn hóa, Thể thao

13

LÝ THANH LONG

UVBCH - Chủ tịch CĐCS Sở Xây dựng

14

VÕ THỊ THANH VÂN

UVBCH - Phó Chủ tịch CĐCS Thanh tra

15

VŨ KIM THOA

UVBCH - Chủ tịch CĐCS Toà án Nhân dân TP

16

ĐỖ QUANG LƯU

UVBCH - Chủ tịch CĐCS Văn phòng Thành ủy

17

DƯƠNG NGỌC HẢI

UVBCH - CĐCS Viện Kiểm sát Nhân dân TP

18

VÕ DIỆP TUYẾT DUNG

UVBCH - CĐCS Văn phòng UBND TP

DANH SÁCH NHÂN SỰ

ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TP

    1

Đ/c NGUYỄN THỊ THẢNH

Phó chủ nhiệm Uỷ Ban Kiểm tra Công đoàn Viên chức TP - Chủ tịch CĐCS Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm

   2

Đ/c NGUYỄN THỊ LIÊN

Ủy viên Ủy Ban Kiểm tra Công đoàn Viên chức TP - CĐCS Thanh tra Thành phố

    3

Đ/c TRẦN VĂN HUẤN

Ủy viên Ủy Ban Kiểm tra Công đoàn Viên chức TP - CĐCS Sở Tài chính Thành phố

   4

Đ/c ĐINH THỊ THẢO TRANG

Ủy viên Ủy Ban Kiểm tra Công đoàn Viên chức TP - CĐCS Ủy ban Kiểm tra Thành ủy

 

tin nổi bật tin nổi bật
  Chung kết, trao giải Hội thi “Tiếng Anh trong cán bộ, công chức, viên chức” năm 2019 (10/11/2019)
  Bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong bối cảnh mới (8/11/2019)
  Thực hành dân chủ theo chỉ dẫn của Bác (8/11/2019)
  Đảng ủy Sở Công thương Thành phố: Triển khai Luật phòng chống tham nhũng (2/11/2019)
  Hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị số 35 về đại hội đảng bộ các cấp (30/10/2019)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video