Giới thiệu Giới thiệu


  

 

   

  
 
ban dân vận ban dân vận

 

 

1. Chức năng:

Ban Dân vận Đảng ủy Khối là cơ quan tham mưu của Ban hấp hành Đảng bộ Khối Dân – Chính – Đảng thành phố Hồ Chí Minh; trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối (gọi tắt là Đảng ủy Khối) về những chủ trương, biện pháp tổ chức thực hiện công tác dân vận của Đảng ủy Khối.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Nghiên cứu, đề xuất:

 - Những chủ trương, giảp pháp về công tác dân vận của Đảng ủy Khối. Chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị nghị quyết đại hội, các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, chương trình, kế hoạch, kết luận của Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác dân vận.

- Chủ trì, phối hợp tham mưu triển khai thực hiện các văn bản của cấp trên, pháp luật và chính sách của Nhà nước về công tác dân vận, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, tổng hợp tình hình nhân dân và các vấn đề bức xúc trong nhân dân để báo cáo và tham mưu cho Đảng ủy Khối, Ban Thuờng vụ Đảng ủy Khối.

- Sơ kết, tổng kết về công tác dân vận.

2.2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:

- Việc thực hiện các chủ trương, chính sách, nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp trên và của Đảng ủy Khối về công tác dân vận.

- Hướng dẫn, phối hợp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác dân vận cho cấp ủy và đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân vận của các cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối.

2.3. Thẩm định, thẩm tra:

- Các đề án, văn bản về công tác dân vận trước khi trình Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

- Tham gia thẩm định các đề án, dự án, văn bản có liên quan đến công tác dân vận; các đề án, dự án liên quan đến quyền làm chủ của nhân dân.

2.4. Phối hợp:

- Chủ trì phối hợp với các ban xây dựng Đảng, các đoàn thể khối và các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện các chương trình phối hợp; công tác nghiên cứu, kiểm tra, đào tạo, bồi dưỡng, thông tin… về công tác dân vận.

- Các ban xây dựng Đảng và đoàn thể khối theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, nguyện vọng của nhân dân và phong trào quần chúng, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

- Các đoàn thể khối tham gia công tác xây dựng Đảng; xây dựng chính quyền.

- Các cơ quan chức năng đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân vận đối với các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối.    

2.5. Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối giao:

- Tham gia ý kiến về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật đối với đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận theo phân cấp quản lý.

- Nắm tình hình và chỉ đạo hoạt động của các đoàn thể khối.

- Là cơ quan thường trực ban chỉ đạo về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối giao. 

3. Điện thoại: 08.38.249.579

 

DANH SÁCH NHÂN SỰ CHUYÊN TRÁCH

 

Họ tên

Chức danh

Hộp thư điện tử

Đặng Thị Tuyết Mai

UVTV, Trưởng ban

dttmai.duk@tphcm.gov.vn

Lê Minh Khánh

Phó Trưởng ban

lmkhanh.duk@tphcm.gov.vn

 

tin nổi bật tin nổi bật
  Về những thời cơ và thách thức đối với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay (20/11/2019)
  Xác định vị trí việc làm - “Nút thắt” trong tinh giản biên chế, cải cách tiền lương hiện nay (20/11/2019)
  Nhiều cách làm sáng tạo nơi thành phố mang tên Bác để vượt qua khó khăn, thách thức và phát triển nhanh, bền vững (20/11/2019)
  Nguyên tắc cơ bản xử lý mối quan hệ giữa nhà nước và thị trường (20/11/2019)
  Lan tỏa hình ảnh người cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện (20/11/2019)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video