Giới thiệu Giới thiệu


  

 

   

  
 
ban tổ chức ban tổ chức

 

 

1. Chức năng

- Ban Tổ chức Đảng ủy Khối là cơ quan tham mưu của Đảng uỷ khối mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Đảng uỷ khối về công tác tổ chức xây dựng Đảng gồm: tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng bộ Khối.

- Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng ủy Khối.

2. Nhiệm vụ

2.1- Nghiên cứu, đề xuất:

- Chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị nghị quyết đại hội; các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định của Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.

- Xây dựng các đề án về tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ Đảng thuộc thẩm quyền quyết định của Ban Thường vụ, ban chấp hành Đảng bộ Khối.

- Tham mưu về công tác cán bộ, công chức thuộc diện Ban thường vụ Đảng ủy Khối quản lý.

- Sơ kết, tổng kết về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

2.2- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:

- Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ, thi hành Điều lệ Đảng đối với các cấp ủy cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối và các cơ quan Đoàn thể Khối.

- Nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ cho cấp uỷ ở cơ sở.

- Công tác phát triển đảng viên; quản lý hồ sơ cán bộ, công chức cơ quan; hồ sơ đảng viên dự bị, từ trần, ra khỏi đảng; giới thiệu sinh hoạt đảng; giải quyết khiếu nại xóa tên đảng viên và vấn đề đảng tịch cho đảng viên, trao huy hiệu Đảng, thẻ đảng.

2.3- Thẩm định, thẩm tra:

- Các đề án, văn bản về tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của cấp ủy cơ sở và các Đoàn thể khối trước khi trình Ban Thường vụ Đảng uỷ khối.

- Thẩm định và trình Thường trực, Ban thường vụ Đảng ủy Khối về nhân sự dự kiến quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, thực hiện chính sách cán bộ theo phân cấp quản lý và kết nạp đảng viên, công nhận đảng viên chính thức.

- Thẩm tra, xác minh đối với cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên có vấn đề về chính trị theo quy định.

- Thẩm định hồ sơ xóa tên trong danh sách đảng viên và cho ra khỏi Đảng.

2.4- Phối hợp:

- Các ban đảng, cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Khối trong công tác xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.

- Các ban đảng, các Đoàn thể Khối hướng dẫn xây dựng và kiểm tra, giám sát thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cấp ủy trực thuộc, các đoàn thể chính trị-xã hội cấp cơ sở.

2.5- Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy khối giao:

- Cụ thể hóa và triển khai các văn bản của cấp trên, của Đảng ủy Khối và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ. Thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý.

- Tham mưu, giải quyết các vấn đề về đảng tịch. Quản lý hồ sơ cán bộ , công chức diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý; quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên có vấn đề về chính trị theo quy định.

- Được cử cán bộ, công chức dự các phiên họp bàn về công tác xây dựng Đảng thuộc lĩnh vực tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của các ban đảng, cấp ủy trực thuộc, các đoàn thể khối.

- Thực hiện công tác thống kê cơ bản về công tác xây dựng chi bộ, đảng bộ; về công tác tổ chức, cán bộ cơ quan Đảng ủy Khối.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ khối giao.

3. Email: btc.duk@tphcm.gov.vn

4. Điện thoại: (08) 38.249.963

 

 

DANH SÁCH NHÂN SỰ CHUYÊN TRÁCH

 

Họ tên

Chức danh

Hộp thư điên tử

Nguyễn Thị Hương

UVTV, Trưởng Ban

nthuong.duk@tphcm.gov.vn

Tổ nghiệp vụ

Huỳnh Phong Vân

UVBCH Đảng bộ khối,

 Phó trưởng ban

hpvan.duk@tphcm.gov.vn

Phạm Thị Bích Liễu

Nhân viên 

ptblieu.duk@tphcm.gov.vn

Đỗ Thị Bích          Phượng

Chuyên viên

ntbphuong.duk@tphcm.gov.vn

Tổ bảo vệ chính trị nội bộ

Hồ Nguyễn Việt Hùng

Phó trưởng ban

hnvhung.duk@tphcm.gov.vn

Huỳnh Thùy Linh

Nhân viên

htlinh.duk@tphcm.gov.vn

Trần Thị Kiêm Anh

Nhân viên 

ttkanh.duk@tphcm.gov.vn

 

 

tin nổi bật tin nổi bật
  Về những thời cơ và thách thức đối với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay (20/11/2019)
  Xác định vị trí việc làm - “Nút thắt” trong tinh giản biên chế, cải cách tiền lương hiện nay (20/11/2019)
  Nhiều cách làm sáng tạo nơi thành phố mang tên Bác để vượt qua khó khăn, thách thức và phát triển nhanh, bền vững (20/11/2019)
  Nguyên tắc cơ bản xử lý mối quan hệ giữa nhà nước và thị trường (20/11/2019)
  Lan tỏa hình ảnh người cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện (20/11/2019)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video