Học tập và làm theo tấp gương đạo đức Hồ Chí Minh Học tập và làm theo tấp gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách theo Tư tưởng Hồ Chí Minh (18/11/2015 08:51)

“Tập thể lãnh đạo là dân chủ. Cá nhân phụ trách là tập trung. Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách tức là dân chủ tập trung. Làm việc mà không theo đúng cách đó, tức là làm trái dân chủ tập trung".45 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh: Hai điều căn bản “đưa đến quyền bình đẳng thật sự cho phụ nữ” (18/5/2015 14:14)

Trước lúc đi về cõi vĩnh hằng, Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn dân, toàn Đảng ta bản “Di chúc” thiêng liêng bất hủ, với muôn vàn tình thân yêu dành cho đồng bào, đồng chí, cho các cháu thiếu niên và nhi đồng.Thấm nhuần đạo làm người theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (10/5/2015 13:58)

Dường những phẩm cách tốt đẹp trong đạo làm người, trong đạo đức, trong truyền thống của dân tộc qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước đều hội tụ nơi Hồ Chí Minh, nơi tinh hoa của dân tộc được kết hợp với chủ nghĩa Mác - Lênin, đỉnh cao của tư tưởng loài người trong thời đại mới.Học theo cách đọc, cách nói và cách viết của Bác Hồ (7/1/2015 16:35)

Sinh thời, Bác Hồ luôn phấn đấu, rèn luyện bằng sự nỗ lực của bản thân để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của sự nghiệp cách mạng. Bằng con đường tự học tập, tự nghiên cứu kiên trì, Bác đã có được một trình độ học vấn uyên bác, tầm hiểu biết toàn diện và sâu rộng.Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với văn hoá cầm quyền của Đảng Cộng sản (8/4/2015 16:17)

Được viết trong thời gian từ năm 1965 đến năm 1969,Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một bản tổng kết sâu sắc, toàn diện kinh nghiệm, quá trình chỉ đạo cách mạng; đường hướng phát triển tương lai dân tộc.

Các tin khác:
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng uy tín người cán bộ lãnh đạo, quản lý hiện nay  (7/1/2015)
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề đoàn kết, thống nhất trong Đảng  (7/1/2015)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video