Danh mục hỏi đáp Danh mục hỏi đáp


  

 

   

  
 
Hiển thị hỏi - đáp Hiển thị hỏi - đáp
   Chi tiết câu hỏi / trả lời  
  Nội dung kiểm tra tài chính
(Người gửi: | Ngày gửi: 23/09/2019)
Câu hỏi
(Người gửi: | Địa chỉ: | Email: )
Tôi mới được phân công nhiệm vụ, tôi xin được hỏi: Kiểm tra tài chính đối với cơ quan tài chính cấp uỷ cùng cấp của Ủy ban Kiểm tra gồm những nội dung nào?
Mong được trả lời. Cảm ơn.
Câu đáp
Điểm 6.1, Khoản 6, Điều 32, Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng quy định nội dung kiểm tra tài chính đối với cơ quan tài chính cấp uỷ cùng cấp của UBKT gồm:
“- Việc chấp hành các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, chế độ, chính sách về quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Đảng và Nhà nước.
- Việc chấp hành sự chỉ đạo, các chủ trương, quy định, quyết định của cấp uỷ cấp mình và cơ quan tài chính cấp uỷ cấp trên.
- Việc tham mưu cho cấp uỷ quyết định các chủ trương, chính sách, chế độ thu chi, quản lý tài chính, tài sản của Đảng và Nhà nước.
- Việc hướng dẫn và kiểm tra về nghiệp vụ công tác tài chính đối với cơ quan tài chính cấp uỷ cấp dưới.
- Đối với những khoản do ngân sách nhà nước trực tiếp cấp, uỷ ban kiểm tra và cơ quan tài chính cấp uỷ có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức năng nhà nước tổ chức kiểm tra.
- Nội dung kiểm tra thu, nộp đảng phí chủ yếu do đảng uỷ cơ sở tiến hành”.
Tuy nhiên, khi tiến hành kiểm tra, UBKT cần căn cứ mục đích, yêu cầu và tình hình thực tế về công tác tài chính của cấp ủy cùng cấp để lựa chọn, quyết định nội dung kiểm tra cho phù hợp.
Tin nổi bật Tin nổi bật
  Chung kết, trao giải Hội thi “Tiếng Anh trong cán bộ, công chức, viên chức” năm 2019 (10/11/2019)
  Đảng ủy Sở Công thương Thành phố: Triển khai Luật phòng chống tham nhũng (2/11/2019)
  Ban thường vụ Thành ủy trao quyết định điều động, phân công cán bộ tại Đảng bộ Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố Hồ Chí Minh (30/10/2019)
  Đảng ủy Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh lãnh đạo hiệu quả công tác kiện toàn tinh gọn tổ chức bộ máy và cán bộ (18/10/2019)
  Hỗ trợ bê tông hóa các tuyến hẻm nông thôn tại huyện Bình Chánh (16/10/2019)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video