tài liệu tuyên truyền tài liệu tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2019) (10/1/2019 16:52)Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 40 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh, bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7/01/1979 - 7/01/2019) (5/1/2019 13:58)Chuyên đề năm 2019 (2/1/2019 14:59)

XÂY DỰNG Ý THỨC TÔN TRỌNG NHÂN DÂN, PHÁT HUY DÂN CHỦ, CHĂM LO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINHNghị quyết 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (2/1/2019 14:19)Kiên định hệ tư tưởng đã chọn, tăng cường niềm tin vào nền tảng tư tưởng của Đảng (28/10/2018 15:35)

Các tin khác:
Nhận diện, xử lý những “con rắn nước” trong tập thể  (21/10/2018)
Không thể xuyên tạc, phủ nhận con đường xã hội chủ nghĩa của dân tộc ta  (15/10/2018)
Bóc trần và đấu tranh với thủ đoạn ngụy tuyên truyền của các thế lực thù địch về phòng, chống tham nhũng trên các phương tiện truyền thông xã hội  (28/10/2018)
Thông tin chính xác, định hướng kịp thời  (29/10/2018)
Thông tin về hai đối tượng xưng là “sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tuyên bố ra khỏi Đảng”  (10/11/2018)

Xem tin theo ngày

Ngày
Tin nổi bật Tin nổi bật
  Đảng ủy Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh lãnh đạo hiệu quả công tác kiện toàn tinh gọn tổ chức bộ máy và cán bộ (18/10/2019)
  Hỗ trợ bê tông hóa các tuyến hẻm nông thôn tại huyện Bình Chánh (16/10/2019)
  Đại hội Đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quỹ Phát triển nhà ở lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2022 (10/10/2019)
  250 cán bộ công đoàn tham dự hội nghị báo cáo chuyên đề “Cách xây dựng năng lượng tích và hạnh phúc” (10/10/2019)
  Hôi nghị tập huấn công tác dư luận xã hội năm 2019 (9/10/2019)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video