Thông tin lý luận Thông tin lý luận
Nâng cao chất lượng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng bộ Sở Tài chính

 

 

 

Đảng ủy Sở Tài chính luôn xác định, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ Sở trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh phòng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng; xây dựng đội ngũ đảng viên, công chức, người lao động của Sở có tinh thần trách nhiệm cao, có phẩm chất khiêm tốn, tận tụy, trung thực. Đặc biệt là ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Việc thực hiện có hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính lần thứ VI nhiệm kỳ 2015 – 2020 và tham gia thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Nhận thức rõ điều này, trong thời gian, Đảng ủy Sở Tài chính đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy Sở trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hàng tháng, Đảng ủy Sở họp giao ban mở rộng với cấp ủy các chi bộ, ban thường vụ các đoàn thể, đánh giá kết quả triển khai, quán triệt, thực hiện các chủ trương, chỉ thị, chương trình, kế hoạch của cấp trên về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sau cuộc họp, Đảng ủy Sở ban hành Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm hàng tháng, trong đó, có nội dung về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, kịp thời đối với việc học tập và làm theo tại đơn vị.

Đổi mới nội dung và hình thức thực hiện kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sáng thứ 2 hàng tuần. Đảng ủy Sở đã chỉ đạo, định hướng các chi bộ đầu tư thực hiện kể chuyện, tuyên truyền với các hình thức như: hoạt cảnh, tiểu phẩm, video clip … nhằm thu hút người xem. Đồng thời, Đảng ủy Sở đã định hướng các chi bộ thực hiện nội dung kể chuyện, tuyên truyền gắn với chủ đề năm, với các sự kiện chính trị, ngày lễ kỷ niệm đang hoặc sẽ diễn ra trong tuần, tháng nhằm làm phong phú thêm nội dung.

Hai là, nâng cao tính chủ động của chi bộ, các đoàn thể nhằm đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nội dung sinh hoạt, công việc thường xuyên.

Trong sinh hoạt hàng tháng, các chi bộ đều đảm bảo nội dung sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ủy Sở xác định đây là một trong các tiêu chí để đánh giá hiệu quả nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Cấp ủy chi bộ định hướng nội dung và phân công đảng viên chuẩn bị đề cương sinh hoạt chuyên đề. Đề cương sinh hoạt được gửi trước cho đảng viên ít nhất 1 ngày để nghiên cứu và tham gia trao đổi, thảo luận có chất lượng. Từ đó, đưa việc sinh hoạt học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào nề nếp, thường xuyên tại chi bộ. Đảng ủy Sở xem đây là một trong các tiêu chí quan trọng để đánh giá, phân tích chất lượng chi bộ, đảng viên hàng năm.

Công đoàn, Đoàn Thanh niên Sở tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình Sổ đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Mình dành cho đối tượng công chức, người lao động chưa là đảng viên. Hàng năm, đều thực hiện bổ sung các nội dung phù hợp với chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy khối. Đây là mô hình do Công đoàn và Đoàn Thanh niên Sở phối hợp xây dựng và thực hiện từ năm 2014. Việc thực hiện mô hình này đã góp phần đưa nội dung đăng ký làm theo của quần chúng đi vào nề nếp. Đồng thời, Ban chấp hành Công đoàn bộ phận – thành viên, Ban chấp hành Chi đoàn cũng thuận lợi trong việc theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện. Đây cũng là cơ sở để bình xét đoàn viên, công đoàn viên ưu tú hàng năm.

Ba là, tăng cường thực hiện phương châm “Trong trước ngoài sau”, “Trên trước, dưới sau” gắn với Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/06/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Đảng ủy Sở luôn xác định đây là nội dung rất quan trọng. Việc Ban Giám đốc, trưởng, phó phòng, ban, chi cục gương mẫu, thực hiện tốt việc học tập và làm theo đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng bộ, cơ quan. Đảng ủy Sở tập trung quán triệt 100% công chức lãnh đạo, quản lý đăng ký và thực hiện tốt nội dung làm theo; thẳng thắn đăng ký những nội dung cụ thể gắn với việc khắc phục các hạn chế của bản thân, việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, những vấn đề phát sinh mới tại cơ quan.

Bốn là, nâng cao chất lượng nội dung đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh nhận thức, ý thức tự giác của đảng viên, quần chúng thì vai trò của đảng ủy, cấp ủy chi bộ, ban chấp hành các đoàn thể là rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng nội dung đăng ký làm theo. Cấp ủy, ban chấp hành các đoàn thể phải lãnh đạo, định hướng đảng viên, quần chúng đăng ký các nội dung thiết thực, cụ thể gắn với khắc phục các hạn chế, khuyết điểm, nhất là trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tham gia giải quyết các vấn đề bức xúc, phát sinh tại chi bộ, cơ quan, đoàn thể … Không nhất thiết phải đăng ký nhiều nội dung, có thể chỉ đăng ký 1 nội dung nhưng thiết thực, phù hợp. Đối với các trường hợp đăng ký nội dung còn chung chung, dàn trải, thiếu cụ thể thì cần định hướng đăng ký lại. Nội dung đăng ký thường tập trung vào các vấn đề: khắc phục tình trạng đi làm trễ; nâng tỷ lệ xử lý, giải quyết hồ sơ đúng tiến độ; không để xảy ra báo cáo định kỳ trễ hạn; tăng cường đi cơ sở, thực địa ít nhất 1 lần/1 tuần; tham mưu xây dựng Quy trình thẩm định giá của Hội đồng thẩm định giá đất Thành phố do Sở Tài chính là Chủ tịch Hội đồng nhằm cải tiến, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ; tham gia ít nhất 80% hoạt động khi Chi đoàn phát động …

Nội dung đăng ký được công khai trong chi bộ, phòng, ban, chi cục, Công đoàn bộ phận, Chi đoàn để mọi người cùng tham gia giám sát. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi, khách quan trong quá trình đánh giá kết quả thực hiện.

Năm là, thường xuyên tuyên dương và nhân rộng kịp thời các gương điển hình.

Việc Đảng ủy Sở xây dựng bộ tiêu chí bình chọn, tuyên dương gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với định hướng chỉ đạo của Đảng ủy Khối và tình hình thực tế của đơn vị, đã tạo điều kiện thuận lợi trong bình xét và tuyên dương gương điển hình. Trong đó, đề ra các tiêu chí cụ thể như: hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tỷ lệ xử lý công việc đúng quy định, đúng tiến độ từ 95% trở lên; chấp hành tốt nội quy cơ quan; đảm bảo thời gian làm việc; không cố tình gây khó khăn, phiền hà, chậm giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp; không vi phạm quy chế văn hóa công sở … Qua đó, các gương điển hình được bình chọn từ các chi bộ, đoàn thể và được tuyên dương đều phải tiêu biểu, xứng đáng nhằm nhân rộng và tạo sự lan tỏa sâu rộng tại đơn vị. Bên cạnh việc tuyên dương định kỳ hàng năm, Đảng ủy Sở đã thực hiện bình chọn và tuyên dương các cá nhân gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng quý. Nội dung bình chọn và tuyên dương hàng quý là những hành động, việc làm thiết thực, cụ thể, có thể nhỏ nhưng đã thể hiện được ý thức tự giác, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện của các cá nhân.

Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp trên, trong thời qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại đơn vị bước đầu đã đi vào nề nếp, tạo được sự chuyển biến tích cực và mạnh mẽ hơn nữa trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

Trong thời gian tới, để thực hiện hiệu quả hơn nữa Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đòi hỏi toàn Đảng bộ Sở Tài chính phải cố gắng, nỗ lực, quyết tâm, quyết liệt trong tổ chức thực hiện. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm nhất chính là đưa việc học tập và làm theo thành nội dung sinh hoạt thường xuyên trong sinh hoạt Đảng, sinh hoạt chuyên môn của phòng, ban, chi cục và sinh hoạt đoàn thể. Để thực hiện hiệu quả mục tiêu này, Đảng ủy Sở xác định một số nội dung, giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện là:

- Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch của đảng bộ, cơ quan, đoàn thể; gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, các phong trào thi đua của ngành Tài chính, thành phố và cơ quan.

- Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí để đánh giá, bình xét, phân loại công chức, đảng viên, chi bộ và thi đua khen thưởng cuối năm.

- Tiếp tục đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước để nêu gương của Ban Giám đốc, trưởng, phó phòng, ban, chi cục trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt Quy định số 101-QĐ/TW và Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị Quy định của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.

- Xác định nội dung đột phá hàng năm nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, đối với Đảng bộ là việc xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh; xây dựng hình ảnh người đảng viên, công chức Sở Tài chính có tinh thần trách nhiệm cao, tác phong chuẩn mực trong công việc và trong cuộc sống ... Đối với cơ quan Sở Tài chính là chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu tốt việc thực hiện 07 Chương trình đột phá của thành phố; hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ do Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố giao; thực hiện tốt cải cách hành chính, quy chế dân chủ ... Đối với các đoàn thể Sở là công tác dân vận, an sinh xã hội, đảm nhận giải quyết các vấn đề mới phát sinh phù hợp với đoàn viên ... Đối với các chi bộ là kết quả lãnh đạo việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng, công tác phòng, chống tham nhũng, phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” tại chi bộ…

Đảng bộ Sở Tài chính

 

 

 

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
Tin nổi bật Tin nổi bật
  Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt 1 năm 2019 (11/4/2019)
  Văn phòng cấp ủy ký kết giao ước thi đua năm 2019 (10/4/2019)
  Khánh thành tuyến đường giao thông nông thôn tổ 16, ấp 4, xã Đa Phước (5/4/2019)
  Nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên Chi bộ Ban Nội chính Thành ủy về gương mẫu trọng dân, gần dân (3/4/2019)
  Chi bộ Ban Nội chính Thành ủy ban hành nghị quyết về công tác thi đua sáng tạo năm 2019, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (3/4/2019)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video