Thông tin lý luận Thông tin lý luận
Nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng tại chi bộ Kê khai - Kế toán thuế

 


Chi bộ Kê khai - Kế toán thuế là 1 trong 23 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục Thuế Thảnh phố Hồ Chí Minh. Chi bộ có 16 đảng viên, trong đó có 8 đảng viên nữ, 1 đảng viên dự bị. Chi bộ lãnh đạo phòng thực hiện nhiệm vụ trong công tác đăng ký thuế, quản lý kê khai thuế, kế toán thuế và hoàn thuế tại Văn phòng Cục Thuế; tham mưu giúp Ban lãnh đạo Cục Thuế trong công tác hỗ trợ và giám sát hoạt động của 24 Chi cục thuế quận huyện.  Trong quá trình hoạt động, cấp ủy chi bộ luôn chú trọng lãnh đạo toàn diện các mặt công tác từ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị cho đến công tác xây dựng Đảng và hoạt động đoàn thể, trong đó chú trọng tập trung công tác tuyên giáo. Bởi đây là một trong những lĩnh vực quan trọng nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và quần chúng;  góp phần vào công cuộc xây dựng, chính đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng tổ chức; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và quần chúng nỗ lực, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng…Nhận thức rõ điều này, cấp ủy chi bộ đã không ngừng học hỏi, nghiên cứu cách làm hay, hiệu quả, không ngừng đổi mới phương thức thực hiện để ngày càng nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo.

Về giáo dục chính trị, tư tưởng: Chi bộ thường xuyên quán triệt đảng viên nghiêm túc, gương mẫu trong học tập các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, vận dụng những nội dung đã học vào viết bài thu hoạch theo chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, đề xuất những giải pháp cụ thể gắn với chuyên môn của Phòng, của ngành. Đồng thời, tạo điều kiện để đảng viên và quần chúng học tập, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn; góp phần xây dựng và nâng cao bản lĩnh chính trị; giúp đảng viên nhận diện, đấu tranh và phòng chống các biểu hiện suy thoái tư tưởng chính, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Hàng tuần, phòng đều có tổ chức đọc báo buổi sáng vào thứ ba và thứ năm. Việc điểm báo giao cho Công đoàn và Đoàn thanh niên, nhưng chi ủy cũng giám sát nội dung điểm báo, đảm bảo có đầy đủ nội dung về chính trị, tư tưởng và cập nhật kịp thời tình hình trong nước và quốc tế. Sau khi điểm báo, đại diện chi ủy hoặc ban lãnh đạo liên hệ đến công việc của cơ quan và quán triệt tư tưởng để cán bộ, công chức hiểu đúng, hiểu chính xác tình hình thời sự cũng như chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Trong buổi đọc báo, Ban lãnh đạo phòng cũng kết hợp triển khai công việc đã thực hiện trong tuần, nhận xét các mặt đạt được để biểu dương các cá nhân có thành tích tốt , đồng thời nêu các hạn chế để kịp thời sửa đổi, chấn chỉnh nhằm ngăn ngừa rủi ro.

Về phổ biến văn bản cấp cấp trên: Trong cuộc họp chi bộ định kỳ hàng tháng, chi bộ thường xuyên phổ biến, thông tin các văn bản, các chỉ đạo của cấp trên, trong đó chọn lọc một nội dung chính, quan trọng cần truyền tải nhằm nhắc nhở trách nhiệm của đảng viên, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động khi triển khai các nhiệm vụ.

Về thông tin thời sự:  Chi bộ thường xuyên thông tin các vấn đề về cơ chế, chính sách liên quan đến người lao động; những chủ chương, chính sách của thành phố, trung ương; liên quan đến kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội, quốc phòng an ninh …; các vấn đề thời sự trong nước, khu vực và thế giới….với mục đích cung cấp thông tin chính thống của Đảng và Nhà nước, định hướng, nhắc nhở trách nhiệm của đảng viên khi tiếp cận thông tin đa chiều đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ. Đối với những thông tin nóng, mang tính thời sự trong tuần, chi ủy kịp thời sinh ý kiến Đảng ủy để thông tin đến đảng viên và quần chúng trong trong giờ đọc báo buổi sáng thứ ba và thứ năm hàng tuần, cuộc trong họp phòng và định hướng để đảng viên, quần chúng hiểu rõ và hiểu đúng.

Về sinh hoạt tư tưởng chính trị: Chi bộ tổ chức sinh hoạt ít nhất 6 kỳ 1 năm và triển khai thực hiện từ năm 2017, trong đó chi bộ lựa chọn các bài viết trên các sách, báo, các tạp chí và Sổ tay Xây dựng Đảng…có nội dung liên quan đến 27 biểu hiện biểu hiện suy thoái theo tinh thần Nghị quyết trung ương 4 khóa XII, giải pháp phòng, chống, trong đó chọn các biểu hiện phổ biến, gắn với đơn vị để lưu ý cán bộ, đảng viên; nội dung liên quan đến việc rèn luyện đạo đức cách mạng; chuẩn mực đạo đức công vụ…. Bí thư chi bộ tổng kết, giải thích, định hướng, liên hệ trách nhiệm của tập thể, cá nhân.

Về thông tin tình hình tư tưởng đảng viên và quần chúng trong phạm vi lãnh đạo của chi bộ:  Cấp ủy đánh giá chung và gợi ý các vấn đề tư tưởng nổi cộm của đảng viên và quần chúng trong đơn vị và gợi ý thảo luận, cung cấp thông tin cho chi bộ; đảng viên thông tin, thảo luận liên quan đến các vấn đề: về tâm tư, áp lực của công chức phòng khi phải kiêm thêm nhiều công việc và nhất là đảng viên phải tiên phong đi đầu trong việc nhận thêm nhiệm vụ khi số lượng công chức của Phòng giảm theo chủ trương tinh giản biên chế của Chính phủ; về tinh thần đoàn kết, trách nhiệm; về thực hiện chuẩn đạo đức công vụ ngành Thuế; về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị…Bí thư chi bộ tổng kết, thông tin, giải thích làm rõ những vấn đề vướng mắc, vấn đề chưa đúng và định hướng chung

Về sinh hoạt chuyên đề theo Chỉ thị 05 hàng tháng: Chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo Chỉ thị 05 hàng tháng, ít nhất 6 lần/năm. Chi bộ có sự phân công ngay từ đầu năm nên đảng viên chủ động thực hiện theo phân công, có thời gian đề chuẩn bị, đầu tư cho chuyên đề. Đồng chí phụ trách công tác tuyên giáo trong chi ủy giám sát chặt chẽ việc thực hiện của đảng viên, kiểm duyệt nội dung trước khi sinh hoạt tại chi bộ. Năm 2017, chi bộ đổi mới hình thức sinh hoạt, từ hình thức kể chuyện, chọn bài viết trên các sách, báo, tạp chí…sang hình thức viết bài theo chủ đề (khoảng 1- 2 trang A4), nội dung gắn với chuyên đề năm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn nhiệm vụ chuyên môn, trách nhiệm đảng viên; trong đó đề cương gồm 3 phần: lý luận của Bác về vấn đề chọn sinh hoạt; thực trạng tại chi bộ; giải pháp của tập thể và cá nhân. Nội dung sinh hoạt gắn với sửa đổi lối làm việc, về đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, tính nêu gương của người đảng viên, về suy thoái tư tưởng chính trị…Nội dung sinh hoạt đều được gửi trước cho đảng viên trước kỳ sinh hoạt chi bộ. Đảng viên tham gia thảo luận nghiêm túc, nội dung thảo luận có có trọng tâm, trọng điểm gắn với tình hình thực tế tại chi bộ, với nhiệm vụ được phân công, rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm trong công tác chuyên môn hàng ngày mà đảng viên và công chức phải xử lý và giải quyết. Các chuyên đề hay được chi bộ phổ biến cho quần chúng trong phòng cùng biết qua hộp thư điện tử và đọc báo buổi sáng.

Về công tác tự phê bình và phê bình hàng tháng: Chi bộ thực hiện thường xuyên hàng tháng gắn với kiểm điểm kết quả thực hiện nghị quyết của chi bộ tháng trước, trong đó tập trung đánh giá mặt được, hạn chế, những nhiệm vụ chưa hoàn thành, trách nhiệm của tập thể và cá nhân được phân công thực hiện. Gắn với đánh giá tình hình thực hiện chỉ thị 05 của chi bộ: tình hình thực hiện nội dung đột phá của chi bộ, tình hình thực hiện nội dung đăng ký làm theo của đảng viên trong Sổ đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tình hình sinh hoạt chuyên đề theo Chỉ thị 05 hàng tháng…

Về thực hiện đăng ký làm theo: Chi bộ triển khai, hướng dẫn nội dung đăng ký làm theo đến đảng viên; tập hợp nội dung đăng ký của từng đảng viên để gửi đến các đảng viên trong chi bộ tham gia góp ý cho đồng chí mình; các ý kiến góp ý được công khai trong cuộc họp chi bộ; đảng viên thực hiện bổ sung, điều chỉnh nội dung đăng ký theo ý kiến đóng góp (nếu có) và viết nội dung vào sổ đăng ký. 100% đảng viên chi bộ nghiêm túc đăng ký,  nội dung gắn những tồn tại, hạn chế của đảng viên đã được chi bộ chỉ rõ, gắn với giải pháp nâng cao chất lượng học tập và làm theo Bác. Hàng tháng, chi bộ đánh giá gắn với kiểm điểm nghị quyết tháng, gắn với nhiệm vụ được phân công của đảng viên. Sáu tháng, chi bộ lãnh đạo rà soát, đánh giá tình hình thực hiện nội dung đã đăng ký, rèn luyện, đảm bảo đảng viên hoàn thành tốt nội dung đăng ký. Trên cơ sở đó, gắn việc đánh giá kết quả rèn luyện với kiểm điểm đánh giá cán bộ công chức, đảng viên cuối năm.

Về biểu dương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Đề xuất biểu dương gắn với việc cá nhân thể hiện rõ sự khắc phục những hạn chế của bản thân, sự tiến bộ, nỗ lực, đầu tư, trách nhiệm cao, hiệu quả, tinh thần và thái độ trong nhận và thực hiện nhiệm vụ; lập trường, tư tưởng chính trị, phẩm chất, đạo đức lối sống. Đồng thời, chi bộ kịp thời nhắc nhở, phê bình đối với những biểu hiện chưa tốt của đảng viên, quần chúng. Trong năm 2018, chi bộ sẽ thực hiên biểu dương và phê bình thường xuyên hơn, kịp thời hơn để khuyến khích, tạo động lực cho đảng viên làm việc tốt hơn, nhắc nhở, lưu ý đảng viên để hạn chế các sai sót, nỗ lực khắc phục hạn chế của bản thân.

Một số kinh nghiệm của chi bộ để thực hiện tốt mảng công tác tuyên giáo, chi bộ:

Một là, chi bộ duy trì sinh hoạt định kỳ có nền nếp; sinh hoạt chuyên đề có sự đầu tư nghiêm túc và phải ngày càng nâng chất; thường xuyên, kịp thời nắm bắt, đánh giá, định hướng tư tưởng cho đảng viên và quần chúng trong phạm vi lãnh đạo của chi bộ; nghiêm túc tự phê bình và phê bình, phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ.

Hai là, chi ủy, bí thư chi bộ phải thể hiện rõ vai trò trong định hướng kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình chuẩn bị của đảng viên đối với các nội dung được phân công; gợi mở để đảng viên tham gia thảo luận có trọng tâm, trọng điểm gắn với nhiệm vụ chuyên môn và tình hình thực tế tại chi bộ, cơ quan, đơn vị; kết luận vấn đề, giải thích rõ, thuyết phục, định hướng cụ thể.

Ba là, chi bộ phân công thực hiện sinh hoạt chuyên đề theo Chỉ thị 05, sinh hoạt tư tưởng chính trị, sinh hoạt thời sự ngay từ đầu năm để đảm bảo tất cả đảng viên đều tham gia vào công tác chi bộ, phát huy tính trách nhiệm của người đảng viên, để đảng viên có sự chủ động, đầu tư, nghiên cứu chuẩn bị nội dung tốt hơn. Tất cả những nội dung trong sinh hoạt đều được gửi trước đến đảng viên để trong sinh hoạt chi bộ định kỳ, đảng viên tham gia ý kiến đóng góp có chất lượng, có các đề xuất, giải pháp cụ thể.

Bốn là, nội dung sinh hoạt chuyên đề theo Chỉ thị 05 hàng tháng phải gắn với chuyên đề năm của Ban Tuyên giáo Trung ương, gắn với tình hình thực tế tại chi bộ, đề xuất giải pháp, liên hệ trách nhiệm của tập thể và cá nhân cần cụ thể để tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động, góp phần nâng cao chất lượng đảng viên, xây dựng chi bộ ngày càng đoàn kết thống nhất.

 

Thủy Mộc

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
Tin nổi bật Tin nổi bật
  Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt 1 năm 2019 (11/4/2019)
  Văn phòng cấp ủy ký kết giao ước thi đua năm 2019 (10/4/2019)
  Khánh thành tuyến đường giao thông nông thôn tổ 16, ấp 4, xã Đa Phước (5/4/2019)
  Nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên Chi bộ Ban Nội chính Thành ủy về gương mẫu trọng dân, gần dân (3/4/2019)
  Chi bộ Ban Nội chính Thành ủy ban hành nghị quyết về công tác thi đua sáng tạo năm 2019, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (3/4/2019)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video