Thông tin lý luận Thông tin lý luận
Nâng cao chất lượng công tác tư tưởng ở chi bộ

 

 

Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt. Vậy thế nào là chi bộ tốt? Nói chi bộ tốt là nói đến chất lượng sinh hoạt chi bộ, nói tính chiến đấu, tính giáo dục, tính thuyết phục của chi bộ; là nói đến chất lượng đảng viên; là nơi mà đảng viên có thể bộc bạch suy nghĩ, trình bày mọi vấn đề của mình một cách tự nguyện, tự giác…Trong đó, công tác tư tưởng có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc xây dựng chi bộ tốt.

Thực tế, ở Đảng bộ Khối, đa số chi bộ duy trì tốt sinh hoạt định kỳ, tỷ lệ đảng viên vắng sinh hoạt đảng không nhiều; công tác tư tưởng ngày càng được đầu tư với chất lượng từng bước được nâng lên; công tác công tác kiểm tra, giám sát ở chi bộ được quan tâm hơn…Tuy nhiên, ở một số chi bộ, nội dung sinh hoạt còn nghèo nàn, thiếu tính chiến đấu và sức thuyết phục, tự phê bình và phê bình còn qua loa, đại khái, thậm chí không thực hiện, còn biểu hiện nể nang, né tránh, ngại va chạm; có nơi nặng về bàn việc chuyên môn, xem nhẹ công tác Đảng hoặc ngược lại có chi bộ chỉ bàn về công tác Đảng, không thể hiện vai trò của cấp ủy, chi bộ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn hoặc phương thức lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn chưa đúng, dẫn đến chồng chéo, trùng lấp với vai trò của chính quyền; giáo dục chính trị, tư tưởng còn đọc tài liệu, thiếu phân tích, đánh giá, trao đi đổi lại, nắm bắt, đánh giá, định hướng tư tưởng, nhất là tư tưởng chính trị chưa được quan tâm đúng mức, có trường hợp thấy đảng viên nói sai cũng không giải thích, định hướng…

Vậy làm thế nào để buổi sinh hoạt chi bộ có chất lượng? Làm thế nào để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tính thuyết phục, sức hấp dẫn trong sinh hoạt chi bộ? làm thế nào để không biến sinh hoạt chi bộ thành buổi họp chuyên môn? Sinh hoạt tư tưởng như thế nào để nâng cao kiến thức, sức đề kháng, bản lĩnh chính trị cho đảng viên? Trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy trong sinh hoạt chi bộ như thế nào?...

Rất nhiều vấn đề đang đặt ra đối với yêu cầu nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Và một trong những vấn đề quan trọng là làm thế nào để công tác tư tưởng ở chi bộ có chất lượng, hấp dẫn, thu hút đảng viên, góp phần nâng cao kiến thức, sức đề kháng, bản lĩnh chính trị cho đảng viên; giúp cấp ủy nắm được tư tâm tư, tình cảm, tư tưởng, nhận thức của đảng viên, làm cơ sở nâng cao sức mạnh tổng hợp, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tạo động lực tinh thần để cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Muốn làm tốt công tác tư tưởng trước hết cần hiểu rõ, công tác tư tưởng của Đảng là hoạt động có mục đích, nhằm xác lập và phát triển hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa, xây dựng niềm tin và định hướng giá trị đúng đắn, góp phần xây dựng thế giới quan khoa học, tư tưởng, tình cảm, nhân cách lối sống, đảm bảo cho đảng viên và quần chúng hành động tích cực, sáng tạo đúng mục đích của Đảng. Như vậy, khi thực hiện công tác tư tưởng trước hết phải trả lời câu hỏi: sinh hoạt nội dung đó để làm gì, giải quyết vấn đề gì, cung cấp, định hướng cái gì cho đảng viên, chứ không phải làm theo cảm hứng, thích cái gì thì sinh hoạt cái đó, nhớ cái gì thì sinh hoạt cái đó. Trả lời đúng câu hỏi đó cấp ủy sẽ chọn nội dung, phương pháp, cách thức triển khai văn bản cấp trên, thông tin tình hình thời sự, sinh hoạt tư tưởng chính trị, sinh hoạt chuyên đề theo Chỉ thị 05…phù hợp với tình hình chi bộ. Còn đương nhiên, đã chọn đúng nội dung nhưng sinh hoạt có hấp dẫn, có thuyết phục không còn tùy thuộc vào mức độ đầu tư, vào kỹ năng của người triển khai, bản lĩnh của người chủ trì. Chẳng hạn, khi triển khai một văn bản của cấp trên, có cấp ủy đọc toàn văn (cách này rất mất thời gian, gây tâm lý ngán sinh hoạt chi bộ, đảng viên không nắm được cốt lõi của văn bản chỉ đạo, thì làm sao mà vận dụng, thực hiện). Có cấp ủy nghiên cứu trước, chọn nội dung cốt lõi để triển khai, trong đó nhấn mạnh, phân tích rõ hơn những nội dung gắn nhiệm vụ chính trị của đơn vị, trách nhiệm của đảng viên. Hay khi chọn nội dung sinh hoạt chuyên đề Chỉ thị 05, nếu cấp ủy nắm được trong chi bộ chưa thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình thì có thể chọn nội dung tự phê bình theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” với mục đích làm cho đảng viên hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, cách thức tự phê bình và phê bình, đưa vào nghị quyết của chi bộ để đảng viên có trách nhiệm “làm theo”, chú ý đánh giá kết quả làm theo trong những kỳ họp sau, nếu không như vậy thì việc học tập của chi bộ sẽ không rõ hiệu quả. Trong quá quá trình sinh hoạt tư tưởng, nếu đảng viên có nhận thức chưa đúng thì cấp ủy, người chủ trì cần phải cung cấp thông thích, giải thích rõ ràng.

Chỉ thị 10 và Hướng dẫn 09 của Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ yêu cầu trong sinh hoạt chi bộ, cấp ủy phải nhận xét tình hình tư tưởng của đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ; những vấn đề tư tưởng chi bộ cần quan tâm. Nội dung này gần đây đã được các cấp ủy cơ sở quan tâm hơn nhưng ở một số đơn vị vẫn còn thiếu độ sâu, tính thật chất, cũng có cấp ủy làm chiếu lệ vì không thấy được tầm quan trọng của việc này hoặc vẫn còn tâm lý giấu diếm, ngại va chạm. Để làm được điều này, nếu chưa đạt được mức độ tự giác thì cấp ủy phải gắn trách nhiệm của từng đảng viên. Trước hết là trách nhiệm của đảng viên là lãnh đạo của đơn vị, bộ phận. Nếu không nắm bắt, báo cáo đầy đủ tình hình tư tưởng của đảng viên, quần chúng trong phạm vi lãnh đạo của chi bộ mà có vấn đề xảy ra thì đảng viên đó phải chịu trách nhiệm (trách nhiệm này phải gắn với thành tích thi đua của cá nhân, với phân loại đảng viên). Cần đặc biệt chú ý nắm bắt tư tưởng, nhận thức của cán bộ trẻ, đoàn viên thanh niên, Trên cơ sở đó, cấp ủy trực tiếp định hướng hoặc giao nhiệm vụ cho ban chấp hành các đoàn thể theo dõi, giúp đỡ, đồng thời phải theo dõi, đánh giá kết quả. Vì đây là đối tượng thường xuyên tiếp xúc với môi trường mạng, dễ tiếp cận với nhiều nguồn thông tin, nhưng chưa đủ bản lĩnh chính trị để phân tích, ứng xử, dễ bị dao động, mất phương hướng hoặc có hành vi quá khích như like (thích), share (chia sẻ), comment (bình luận) những quan điểm sai trái hoặc bị kích động tham gia các hoạt động trái pháp luật, vi phạm những điều đảng viên không được làm...

Muốn nắm được tình hình tư tưởng phải phát huy tự do tư tưởng trong sinh hoạt chi bộ, phải biết nghe, biết phân tích, nghe cả lời nói xuôi và lời nói ngược. Tuyệt đối không nên có thái độ quy chụp khi đảng viên, quần chúng nói chưa đúng, trừ khi lời nói, hành động sái trái đó là có chủ ý rõ ràng nhằm truyền bá quan điểm sai trái trong tổ chức. Sự dân chủ hình thức, sự quy chụp hoặc thái độ định kiến, cô lập đảng viên “có lời nói ngược” sẽ gây tác hại rất lớn không chỉ cho đảng viên đó mà còn tác động tiêu cực đến đảng viên khác. Tác hại dễ thấy nhất là đảng viên sẽ không dám nói thẳng, nói thật, không dám nói lên quan điểm của mình, triệt tiêu vai trò tích cực của phản biện, tính chiến đấu của chi bộ. Đó chính là một trong những nguyên nhân làm cho chi bộ yếu vì mất sức chiến đấu, làm cho sinh hoạt nhàm chán, thiếu sức hấp dẫn vì chỉ nói một chiều.

Nắm bắt tư tưởng phải tiến hành giải quyết và giải quyết một cách rốt ráo những vấn đề đặt ra, nhất là những vấn đề gây bức xúc trong đảng viên, trong cơ quan, đơn vị, chi bộ. Khi giải quyết các vấn đề tư tưởng phải bằng phương pháp thuyết phục. Muốn thuyết phục phải có lý lẽ, lập luận xác đáng, có cơ sở và quan trọng nhất là sự gương mẫu, nhất quán giữa lời nói và việc làm của cán bộ, đảng viên và lãnh đạo, mà trước hết là đồng chí bí thư cấp ủy. Tôi vẫn luôn nhớ lời nhắc nhở của đồng chí Trần Trọng Tân – Nguyên Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương: “Tư tưởng là điều suy nghĩ trong đầu óc người ta, bằng mệnh lệnh hành chính cấm đoán, bằng sức mạnh cưỡng chế có thể ngăn chặn được hành vi không đúng, nhưng không thể thay đổi được tư tưởng sai trái, lệch lạc”.

Một trong những “chìa khóa vàng” giúp chi bộ làm tốt công tác tư tưởng là không để đơn vị mất dân chủ. Để làm được điều này, vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền có ý nghĩa quyết định. Phát huy được dân chủ trong đơn vị sẽ có một tập thể vững mạnh, đoàn kết, tạo nên sức mạnh tổng hợp để hoàn thành nhiệm vụ. Ngược lại, sự áp đặt mệnh lệnh hành chính, độc đoán, chuyên quyền, không lắng nghe ý kiến của đảng viên, cấp dưới là đồng nghĩa với việc bí thư cấp ủy, lãnh đạo đơn vị tự cô lập chính mình, làm thui chột trí tuệ của tập thể, thui chột động lực làm việc, động lực phấn đấu của đảng viên tốt, chất lượng thực hiện nhiệm vụ thấp. Nguy hiểm hơn, mất dân chủ là nguyên nhân của mất đoàn kết, mất sức chiến đấu của tổ chức đảng, làm phát sinh tư tưởng lệch lạc, tiêu cực. Chính vì vậy, việc phát huy dân chủ trở thành yêu cầu không thể thiếu để tạo ra môi trường tốt cho công tác tư tưởng đạt được hiệu quả cao nhất.

Ở mọi cấp, tổ chức Đảng đều là hạt nhân chính trị của cấp đó và chi bộ là tế bào của Đảng. Khi công tác tư tưởng ở chi bộ đạt chất lượng, hiệu quả, sẽ góp phần quan trọng để xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Hàng Thị Thu Nga

Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo

Đảng ủy khối Dân – Chính – Đảng

 

 

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
Tin nổi bật Tin nổi bật
  Hội nghị giới thiệu Nghị quyết đại hội Công đoàn các cấp (1/6/2019)
  Đảng bộ Sở Tài chính: Học tập, quán triệt chuyên đề về Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (29/5/2019)
  Đảng ủy Sở Tài chính lãnh đạo hoàn thành việc sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy (29/5/2019)
  Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng: Lớp học 6 Bài Lý luận chính trị đợt 1 - Năm 2019 (26/5/2019)
  Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng: Tập huấn Kỹ năng giao tiếp công sở và kỹ năng xây dựng hình ảnh bản thân (26/5/2019)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video