Thông tin lý luận Thông tin lý luận
Công trình thi đua sáng tạo năm 2019 tuyên dương cấp Khối của Đảng ủy Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố

 

 

Công trình “Xây dựng quy định về trách nhiệm của cơ quan tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả trong phối hợp giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông”

 

Nhận thấy thực trạng việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực còn phức tạp, chưa thống nhất giữa các quận-huyện, xã, phường, thị trấn, Đảng ủy cơ quan Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố đã thảo luận, thống nhất chọn “Xây dựng quy định về trách nhiệm của cơ quan tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả trong phối hợp giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông” làm công trình thi đua sáng tạo năm 2019 nhằm đẩy mạnh công tác rà soát công bố thủ tục hành chính; thống nhất, công khai các quy trình; xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát và quy định trách nhiệm, thời gian trong tiếp nhận, giải quyết, phối hợp giải quyết và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính. Qua đó, chuẩn hóa, thống nhất, công khai các quy trình nghiệp vụ, xác định rõ trách trách nhiệm của cơ quan tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả trong phối hợp giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông (thời gian, kết quả thực hiện của các cơ quan trong tiếp nhận, giải quyết, phối hợp giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính)

Đảng ủy Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố đã giao cho Chi bộ Kiểm soát thủ tục hành chính chủ trì thực hiện; lãnh đạo Văn phòng đã tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch số 1089/KH-UBND ngày 27/3/2019 công bố các quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố năm 2019 và Kế hoạch số 3230/KH-UBND ngày ngày 05 tháng 8 năm 2019 về xây dựng, công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Triển khai công trình thi đua đến cán bộ, công chức Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố qua tổ chức Hội nghị quán triệt, hướng dẫn, tập huấn việc thực hiện các kế hoạch đến chuyên viên, phòng chuyên viên có liên quan của Văn phòng; Chỉ đạo phòng chuyên môn, các chuyên viên đăng ký xây dựng quy trình; phối hợp với sở, ngành liên quan xây dựng đối với từng quy trình thủ tục hành chính đã đăng ký; báo cáo tiến độ trong các cuộc họp Tổ công tác, buổi làm việc chuyên đề để lãnh đạo kịp thời nắm bắt, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Qua thực hiện đồng bộ các giải pháp với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận, công trình thi đua đã đạt được những kết quả như sau:

(1) Về công bố quy trình, thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết, mối quan hệ phối hợp trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp tại thành phố (quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP): Tính đến tháng 11/2019, đã tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành 27 quyết định công bố 662 thủ tục hành chính. Trong đó, công bố mới 250 thủ tục, sửa đổi 100 thủ tục, thay thế 95 thủ tục, được thay thế và bãi bỏ: 257 thủ tục. Tính đến 15/11/2019, thành phố hiện có 1.796 thủ tục hành chính đang áp dụng, trong đó 1479 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, 202 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, 115 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã.

(2) Về công bố quy trình nội bộ liên thông giữa sở, ban, ngành - Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố – Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố (Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND và Kế hoạch số 1667/KH-UBND): Đã tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành 02 quyết định phê duyệt 40 quy trình liên thông; đang xem xét, phê duyệt 32 quy trình tiếp theo; Xây dựng 21 quy trình điện tử và triển khai vận hành thử nghiệm liên thông điện tử đối với 21/40 quy trình này, gồm Sở Công Thương (03 quy trình), Sở Giáo dục (06 quy trình) và Sở Tài nguyên và Môi trường (12 quy trình). Trong quá trình triển khai, các sở, ban, ngành đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố không xây dựng đối với 20 quy trình do có quy định pháp luật thay đổi, cần điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND và một số quy trình pháp luật chưa có hướng dẫn chi tiết để triển khai thực hiện.

(3) Về xây dựng quy trình nghiệp vụ/quy trình nội bộ/quy trình liên thông (theo quy định Nghị định số 61/2017/NĐ-CP về tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và Kế hoạch số 3230/KH-UBND): Đã tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định phê duyệt đối với 212 quy trình thủ tục (trong đó, sở, ngành: 95 quy trình; quận, huyện: 73 quy trình và phường, xã, thị trấn: 44 quy trình); Số quy trình các đơn vị đang hoàn thiện theo kết quả thẩm định của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố: 300 quy trình. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, đã thiết lập Cổng dịch vụ công thành phố, hệ thống thông tin một cửa điện tử, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính gắn liền quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết trả kết quả thủ tục hành chính của từng thủ tục hành chính theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP đối với 04 TTHC[1] tại 03 UBND quận-huyện và 09 UBND xã, phường, thị trấn[2], đầy đủ các phương thức thực hiện (máy tính bảng, máy tra cứu thông tin được đặt tại Bộ phận một cửa; Cổng dịch vụ công khi tra cứu hồ sơ bằng mã hồ sơ, khi nộp hồ sơ trực tuyến) trên cả hai phương diện: người dân, tổ chức đánh giá việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính và đánh giá nội bộ. Đây là hệ thống thống nhất, đồng bộ gắn liền với quy trình hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả thủ tục hành chính của các cấp trên Cổng dịch vụ công thành phố hệ thống thông tin một cửa điện tử thành phố. Ủy ban nhân dân thành phố đã tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá việc triển khai thử nghiệm hệ thống.

Hiệu quả từ công trình góp phần giúp cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, xử lý, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính kiểm soát được quá trình thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính đối với từng bước, từng vị trí được phân công, góp phần tăng tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn. Thủ trưởng đơn vị, cơ quan kiểm tra, giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính: tạo cơ chế chủ động trong theo dõi, giám sát việc tiếp nhận, giải quyết giải quyết thủ tục hành chính, kịp thời phát hiện hồ sơ trễ hạn; nắm bắt kết quả đánh giá hài lòng của người dân, doanh nghiệp; trích xuất kịp thời các số liệu về giải quyết thủ tục hành chính. Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ, nhận kết quả; tham gia đánh giá sự hài lòng việc giải quyết thủ tục hành chính khi thực hiện trên môi trường mạng.

 

Đảng ủy Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố [1] Đối với quận-huyện: (1) cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ; (2) đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký thuế. Đối với xã, phường, thị trấn: (1) đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; (2) đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú.

[2] UBND quận Tân Phú, UBND phường Tân Sơn Nhì, phường Hòa Thạnh, phường Sơn Kỳ; UBND Quận 9, UBND phường Hiệp Phú, phường Phú Hữu, phường Trường Thạnh; UBND huyện Củ Chi, UBND thị trấn Củ Chi, xã Tân Thông Hội, xã Tân Phú Trung

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
Tin nổi bật Tin nổi bật
  Công đoàn Viên chức Thành phố tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 19 năm Ngày Gia đình Việt Nam, biểu dương 68 “Gia đình văn hóa, bền vững, hạnh phúc” (30/6/2020)
  Công đoàn Viên chức Thành phố tổ chức chương trình phúc lợi Đoàn viên, trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm học 2019 – 2020 và mái ấm công đoàn cho công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn (30/6/2020)
  Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng TP: Kết nạp đoàn viên mới kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) (15/6/2020)
  Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng TP: Tuyên dương 78 diển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2020 (15/6/2020)
  Các đoàn thể Khối Dân - Chính - Đảng thành phố: Tiếp sức cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Đăk Bô (5/6/2020)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video