“Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

THÔNG TIN MỚI THÔNG TIN MỚI
  Chi bộ Ban Nội chính Thành ủy ban hành nghị quyết về công tác thi đua sáng tạo năm 2019, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (3/4/2019)
  Nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên Chi bộ Ban Nội chính Thành ủy về gương mẫu trọng dân, gần dân (3/4/2019)
  DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH: SỰ KẾT TINH TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH. (21/3/2019)
  Giải phóng "một nửa thế giới" như lời Bác dặn (20/3/2019)
  BÁC HỒ VIẾT DI CHÚC - VĂN KIỆN LỊCH SỬ VÔ GIÁ! (20/3/2019)
  AI CŨNG CÓ THỂ HỌC VÀ LÀM THEO BÁC (26/1/2019)
  MỆNH LỆNH CỦA TRÁI TIM: "ĐẢNG LÀ ĐẦY TỚ CỦA DÂN" (18/1/2019)
  Vận dụng phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII (20/11/2018)
  Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh - nền tảng tinh thần cho xây dựng nền đạo đức mới trong hiện tại và tương lai ở Việt Nam (26/10/2018)
  Thực hiện phương châm “trong trước ngoài sau”, “trên trước dưới sau” của Chỉ thị 05-CT/TW tại Đảng bộ Bảo hiểm xã hội Thành phố (24/10/2018)
lý luận lý luận
  DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH: SỰ KẾT TINH TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH. (21/3/2019)
  BÁC HỒ VIẾT DI CHÚC - VĂN KIỆN LỊCH SỬ VÔ GIÁ! (20/3/2019)
  MỆNH LỆNH CỦA TRÁI TIM: "ĐẢNG LÀ ĐẦY TỚ CỦA DÂN" (18/1/2019)
  AI CŨNG CÓ THỂ HỌC VÀ LÀM THEO BÁC (26/1/2019)
  Giải phóng "một nửa thế giới" như lời Bác dặn (20/3/2019)
  Vận dụng phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII (20/11/2018)
  Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh - nền tảng tinh thần cho xây dựng nền đạo đức mới trong hiện tại và tương lai ở Việt Nam (26/10/2018)
hoạt động hoạt động
  Đảng bộ Ban Dân vận Thành ủy kỷ niệm 128 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (18/5/2018)
  Công đoàn Viên chức Thành phố tổ chức Lễ kỷ niệm 128 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (21/5/2018)
  Đảng bộ Hội Nông dân Thành phố: Tuyên dương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 (19/5/2018)
  Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng: Tuyên dương 88 tập thể, cá nhân điển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2018 (10/6/2018)
  Đảng ủy khối Dân – Chính – Đảng: Biểu dương, khen thưởng 18 công trình thi đua yêu nước tiêu biểu trong đợt phát động kỷ niệm 70 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (1/9/2018)
  Đảng ủy Ban Dân vận Thành ủy tổ chức lễ kỷ niệm 126 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (20/5/2016)
  Sinh hoạt chuyên đề “ Bác Hồ với Quốc hội Việt Nam” (25/6/2016)
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Thư viện về bác Thư viện về bác