“Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

THÔNG TIN MỚI THÔNG TIN MỚI
  Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW tại Đảng bộ Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố (17/9/2019)
  Học tập chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) (22/7/2019)
  Chi bộ Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố tổ chức đoàn Doanh nhân về thăm quê Bác (21/7/2019)
  Hành trình của những cảm xúc (3/7/2019)
  Cảm xúc từ những chuyến về nguồn cùng Đảng ủy Khối dân – Chính – Đảng (30/6/2019)
  Khối Dân - Chính - Đảng TP: Kết nạp 21 Đảng viên trẻ kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (6/6/2019)
  Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng TP: Tuyên dương 66 điển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2019 (6/6/2019)
  Đảng bộ Sở Tài chính: Học tập, quán triệt chuyên đề về Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (29/5/2019)
  Chi bộ cơ sở Ban Nội chính Thành ủy: Biểu dương gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 (20/5/2019)
  Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố tổ chức “Hành trình theo chân Bác” (20/5/2019)
lý luận lý luận
  Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chính quyền đi đôi với bảo vệ chính quyền (6/4/2019)
  Di chúc Hồ Chí Minh - một mẫu mực về đạo đức, một đặc sắc về phong cách (8/5/2019)
  DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH: SỰ KẾT TINH TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH. (21/3/2019)
  BÁC HỒ VIẾT DI CHÚC - VĂN KIỆN LỊCH SỬ VÔ GIÁ! (20/3/2019)
  MỆNH LỆNH CỦA TRÁI TIM: "ĐẢNG LÀ ĐẦY TỚ CỦA DÂN" (18/1/2019)
  AI CŨNG CÓ THỂ HỌC VÀ LÀM THEO BÁC (26/1/2019)
  Giải phóng "một nửa thế giới" như lời Bác dặn (20/3/2019)
hoạt động hoạt động
  Chi bộ Quỹ phát triển nhà ở tổ chức hành trình về nguồn tại Thanh Hóa – Nghệ An (2/4/2019)
  Hội nghị báo cáo chuyên đề “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay” (26/4/2019)
  Chi bộ Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chi Minh (1969-2019) (18/5/2019)
  Chi bộ cơ sở Ban Nội chính Thành ủy: Biểu dương gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 (20/5/2019)
  Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố tổ chức “Hành trình theo chân Bác” (20/5/2019)
  Đảng bộ Sở Tài chính: Học tập, quán triệt chuyên đề về Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (29/5/2019)
  Khối Dân - Chính - Đảng TP: Kết nạp 21 Đảng viên trẻ kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (6/6/2019)
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Thư viện về bác Thư viện về bác