“Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

THÔNG TIN MỚI THÔNG TIN MỚI
  Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh “Đảng là đạo đức, là văn minh” trong xây dựng đạo đức cách mạng cán bộ, đảng viên (13/6/2022)
  Khơi dậy ý chí tự lực, tự cường khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc (2/6/2022)
  Noi gương Bác, tự soi, tự sửa (31/5/2022)
  “Cả quyết sửa lỗi mình” (20/5/2022)
  “Sao cho được lòng dân” (31/3/2022)
  Xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh (31/3/2022)
  Xây dựng con người văn hóa trong Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh (14/3/2022)
  Ngời sáng tinh thần trọng dụng nhân tài của Bác Hồ kính yêu (27/12/2021)
  Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng (27/12/2021)
  Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng (27/12/2021)
lý luận lý luận
  Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh “Đảng là đạo đức, là văn minh” trong xây dựng đạo đức cách mạng cán bộ, đảng viên (13/6/2022)
  “Cả quyết sửa lỗi mình” (20/5/2022)
  Noi gương Bác, tự soi, tự sửa (31/5/2022)
  Khơi dậy ý chí tự lực, tự cường khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc (2/6/2022)
  “Sao cho được lòng dân” (31/3/2022)
  Xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh (31/3/2022)
  Xây dựng con người văn hóa trong Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh (14/3/2022)
hoạt động hoạt động
  Chi bộ Quỹ phát triển nhà ở thành phố tổ chức hoạt động về nguồn tại Hà Nội – Phú Thọ (30/10/2020)
  Chi bộ Quỹ phát triển nhà ở tổ chức hành trình về nguồn tại Thanh Hóa – Nghệ An (2/4/2019)
  Hội nghị báo cáo chuyên đề “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay” (26/4/2019)
  Chi bộ Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chi Minh (1969-2019) (18/5/2019)
  Chi bộ cơ sở Ban Nội chính Thành ủy: Biểu dương gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 (20/5/2019)
  Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố tổ chức “Hành trình theo chân Bác” (20/5/2019)
  Đảng bộ Sở Tài chính: Học tập, quán triệt chuyên đề về Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (29/5/2019)
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Thư viện về bác Thư viện về bác