"Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh "​

THÔNG TIN MỚI THÔNG TIN MỚI
  Để nhân nguồn sức mạnh nội sinh của Đảng (4/9/2018)
  Nội dung, phương pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc theo tư tưởng Hồ Chí Minh (31/8/2018)
  Học tập Bác Hồ từ những điều giản dị (6/7/2018)
  Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước (5/7/2018)
  Tư tưởng Hồ Chí Minh về kiểm tra, giám sát trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” (4/7/2018)
  Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác Thương binh – Liệt sỹ (29/6/2018)
  Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh qua tác phẩm "Đạo đức cách mạng" (năm 1958) (27/3/2018)
  Học tập và làm theo chỉ dẫn của Hồ Chí Minh trong tác phẩm “Đạo đức cách mạng” (27/3/2018)
  Xây dựng bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu quả theo tư tưởng Hồ Chí Minh (4/1/2018)
  Nhớ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về người tuyên truyền và cách tuyên truyền (18/12/2017)
lý luận lý luận
  Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước (5/7/2018)
  Học tập Bác Hồ từ những điều giản dị (6/7/2018)
  Tư tưởng Hồ Chí Minh về kiểm tra, giám sát trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” (4/7/2018)
  Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác Thương binh – Liệt sỹ (29/6/2018)
  Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh qua tác phẩm "Đạo đức cách mạng" (năm 1958) (27/3/2018)
  Học tập và làm theo chỉ dẫn của Hồ Chí Minh trong tác phẩm “Đạo đức cách mạng” (27/3/2018)
  Xây dựng bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu quả theo tư tưởng Hồ Chí Minh (4/1/2018)
hoạt động hoạt động
  Đảng ủy Ban Dân vận Thành ủy tổ chức lễ kỷ niệm 126 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (20/5/2016)
  Sinh hoạt chuyên đề “ Bác Hồ với Quốc hội Việt Nam” (25/6/2016)
  Chi bộ quỹ phát triển nhà ở: Tổ chức hội nghị học tập chuyên đề năm 2017 và giới thiệu 2 tác phẩm của Bác (6/5/2017)
  Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố: Triển khai học tập chuyên đề năm 2017, giới thiệu 2 tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh (12/5/2017)
  Đảng bộ cơ quan Hội Nông dân Thành phố: Tổ chức Lễ kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (17/5/2017)
  Chi bộ Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị thành phố: Họp mặt kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/2017)
  Đảng bộ cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố: Hội nghị Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; giới thiệu 02 tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh. (17/5/2017)
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Thư viện về bác Thư viện về bác