"Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh "​

THÔNG TIN MỚI THÔNG TIN MỚI
  Vận dụng phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII (20/11/2018)
  Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh - nền tảng tinh thần cho xây dựng nền đạo đức mới trong hiện tại và tương lai ở Việt Nam (26/10/2018)
  Thực hiện phương châm “trong trước ngoài sau”, “trên trước dưới sau” của Chỉ thị 05-CT/TW tại Đảng bộ Bảo hiểm xã hội Thành phố (24/10/2018)
  Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ hiện nay (24/10/2018)
  Chủ tịch Hồ Chí Minh với tinh thần học và tự học (24/10/2018)
  Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và giá trị đối với phong trào thi đua yêu nước hiện nay (20/10/2018)
  Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tấm gương học tập suốt đời (20/10/2018)
  Nâng cao chất lượng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng bộ Sở Tài chính (10/10/2018)
  Để nhân nguồn sức mạnh nội sinh của Đảng (4/9/2018)
  Đảng ủy khối Dân – Chính – Đảng: Biểu dương, khen thưởng 18 công trình thi đua yêu nước tiêu biểu trong đợt phát động kỷ niệm 70 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (1/9/2018)
lý luận lý luận
  Vận dụng phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII (20/11/2018)
  Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh - nền tảng tinh thần cho xây dựng nền đạo đức mới trong hiện tại và tương lai ở Việt Nam (26/10/2018)
  Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và giá trị đối với phong trào thi đua yêu nước hiện nay (20/10/2018)
  Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ hiện nay (24/10/2018)
  Chủ tịch Hồ Chí Minh với tinh thần học và tự học (24/10/2018)
  Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tấm gương học tập suốt đời (20/10/2018)
  Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước (5/7/2018)
hoạt động hoạt động
  Đảng bộ Ban Dân vận Thành ủy kỷ niệm 128 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (18/5/2018)
  Công đoàn Viên chức Thành phố tổ chức Lễ kỷ niệm 128 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (21/5/2018)
  Đảng bộ Hội Nông dân Thành phố: Tuyên dương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 (19/5/2018)
  Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng: Tuyên dương 88 tập thể, cá nhân điển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2018 (10/6/2018)
  Đảng ủy khối Dân – Chính – Đảng: Biểu dương, khen thưởng 18 công trình thi đua yêu nước tiêu biểu trong đợt phát động kỷ niệm 70 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (1/9/2018)
  Đảng ủy Ban Dân vận Thành ủy tổ chức lễ kỷ niệm 126 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (20/5/2016)
  Sinh hoạt chuyên đề “ Bác Hồ với Quốc hội Việt Nam” (25/6/2016)
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Thư viện về bác Thư viện về bác