bác hồ trong trái tim tôi bác hồ trong trái tim tôi
NGHĨ VỀ “ĐOÀN KẾT” TRONG DI CHÚC BÁC HỒ

 

 

          Bác Hồ, vị cha già kính yêu của dân tộc đã ra đi vào cõi vĩnh hằng nhưng những gì Bác đã để lại cho chúng ta, cho Đảng ta, cho dân tộc ta có giá trị vô giá, mang ý nghĩa thời đại. Trong đó, bản “Di chúc” của Bác mang tính chính trị rất cao, thấm đẫm tư tưởng nhân văn và tình cảm dành cho hậu thế, đã đọng lại trong tôi nhiều nghĩ suy, đặc biệt về nội dung “Đoàn kết” được thể hiện trong Di chúc của Người.

Ngay từ những dòng đầu của Di chúc, Bác viết: “…Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hǎng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình…”

Qua lời căn dặn của Bác, chúng ta có thể thấy Bác ưu tiên hàng đầu chính là sự đoàn kết trong Đảng. Quy luật để tồn tại, trưởng thành và phát triển của Đảng đã được thực tế lịch sử chứng minh là phải có sự đoàn kết thống nhất. Chính nhờ có sự đoàn kết thống nhất mà chỉ sau 15 năm thành lập, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa giành chính quyền thành công vào tháng 8 năm 1945, đập tan xiềng xích nô lệ của thực dân, đế quốc trong gần một thế kỷ và chế độ quân chủ chuyên chế phong kiến tập quyền mấy nghìn năm, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa – nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Châu Á, nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người dân một nước độc lập, làm chủ vận mệnh của mình.

Sự đoàn kết trong Đảng cần được hiểu là sự đoàn kết nhất trí, thống nhất trong toàn Đảng trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức. Ngoài ra, mỗi đảng viên phải nỗ lực phấn đấu, hết lòng phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đó cũng là yếu tố tăng cường sự đoàn kết trên cơ sở vì một mục tiêu duy nhất của Đảng: xây dựng nước ta trở thành một nước xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tại Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam do đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất, đọc tại Lễ truy điệu trọng thể Hồ Chủ tịch, ngày 09 tháng 09 năm 1969 có nhắc lại sự đoàn kết: “Hồ Chủ tịch hằng quan tâm và dày công xây dựng Đảng ta thành một khối đoàn kết, thống nhất vững mạnh. Người dạy: “Sức mạnh của Đảng là ở sự đoàn kết nhất trí”... Người nói: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. Người luôn luôn căn dặn chúng ta phải giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết và tình thương yêu đồng bào, đồng chí.

Gắn với tình hình thực tiễn của đất nước hiện nay, gần 85 năm lớn mạnh và trưởng thành, tuy Đảng ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng nhưng dường như sự đoàn kết trong Đảng vẫn còn chưa đạt yêu cầu, thậm chí có nơi còn có những biểu hiện tiêu cực. Nghị quyết Đại hội XI năm 2011 đã chỉ rõ: “Kỷ luật, kỷ cương ở nhiều tổ chức đảng không nghiêm. Sự đoàn kết, nhất trí ở không ít cấp ủy chưa tốt”. Đến năm 2012, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” tiếp tục khẳng định: “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau...”và đề cập đến khái niệm “lợi ích nhóm”. Lợi ích nhóm là một nhóm người liên kết với nhau, hỗ trợ nhau, giúp đỡ lẫn nhau để cùng nhau có lợi ích và bảo vệ lợi ích. Tuy nhiên, mặt trái của nền kinh tế thị trường làm xuất hiện ngày càng nhiều nhóm lợi ích khác nhau, các nhóm này vừa có thể có lợi ích chung, vừa có lợi ích riêng, có lợi ích tích cực, có lợi ích tiêu cực. Điều chúng ta đáng lo sợ nhất là nhóm tiêu cực.

Nhóm tiêu cực chính là nguy cơ làm mất sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, làm giảm sút niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Đảng mà không đoàn kết, nhất là cán bộ lãnh đạo, sẽ dẫn đến bè phái, chia rẽ, làm cho đảng viên và nhân dân hoang mang, không biết tin tưởng vào ai, càng tạo điều kiện cho các thế lực thù địch tấn công, phá hoại Đảng. Đấy chính là nguy cơ làm ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ, của Đảng, của thành quả cách mạng. Không khó để chúng ta chỉ dẫn ra những nhóm lợi ích mà nó đã gây rúng động dư luận như vụ án tại tập đoàn Vinashin, Vinalines, công tác điều hành xăng dầu, chạy dự án, chặt phá rừng, chiếm đất công… Chỉ vì lợi ích riêng tư mà cái chung của cộng đồng bị làm ngơ, bỏ mặc, “tiền đầy túi ông”.

          Tại Đảng bộ Ban Quản lý Đường sắt đô thị, nơi mà công tác xây dựng Đảng được quan tâm đúng mức, đặc biệt trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng và công tác kiểm tra giám sát trong Đảng được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, nên khái niệm “lợi ích nhóm” theo nghĩa tiêu cực là chưa xuất hiện. Đặc biệt nhờ được sự quan tâm, hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời của Thành ủy, Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng trong triển khai thực hiện khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, việc triển khai đã tạo được sự đồng thuận cao trong toàn đơn vị, bước đầu đạt được những kết quả tích cực, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong toàn Đảng bộ. Từng cán bộ, đảng viên đã ý thức được trách nhiệm của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; không có tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, phẩm chất, đạo đức lối sống. Công tác tổ chức, cán bộ ngày càng được hoàn thiện theo hướng công khai, minh bạch, phát huy dân chủ; chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức cả về chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị được nâng cao. Việc sinh hoạt đảng được thực hiện nghiêm túc, đúng trình tự theo quy định của Điều lệ Đảng; trong các buổi sinh hoạt, đảng viên tích cực phát biểu, đóng góp ý kiến để xây dựng nghị quyết, đạt chất lượng tốt. Đảng bộ 02 năm liền được công nhận “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”, các đoàn thể đều đạt xuất sắc. Với tầm cỡ của một đơn vị quản lý vốn dự án ODA hàng ngàn tỷ đồng, nếu chỉ cần có sự thông đồng, móc ngoặc… để dành những gói thầu, những khoản ưu đãi từ nguồn vốn dự án thì không những uy tín của đơn vị, của Thành phố, của quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng mà quan trọng hơn nữa là uy tín của Đảng lại càng bị giảm sút.

Vậy vấn đề đặt ra tiếp theo, làm thế nào để tăng cường sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng và chống lại hiện tượng lợi ích nhóm? Theo suy nghĩ cá nhân, tôi mạnh dạn đề xuất “chương trình ba đẩy”: đẩy mạnh, đẩy nhanh và đẩy lùi.

Một là, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Đây là việc làm cần thiết và ý nghĩa, đặc biệt học tập và làm theo Bác về tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, phục vụ Nhân dân. Chúng ta phải cố gắng kết hợp giữa nói và làm, tránh “nói một đường, làm một nẻo”. Việc đọc cảm nhận rồi rút ra bài học, việc làm cho bản thân thậm chí cần được đưa vào kiểm điểm cuối năm đối với trường hợp là cán bộ, đảng viên. Tôi đề xuất nên thực hiện một cuộc khảo sát trong các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong Khối để đánh giá về cách triển khai hiện tại, đồng thời tạo kênh thông tin để tiếp nhận những ý tưởng đóng góp nhằm giúp chúng ta triển khai một cách thực chất hơn. Bên cạnh đó, cần xác định việc “học tập” là việc làm thường xuyên. Vẫn còn đâu đó một bộ phận đảng viên còn lầm tưởng đây là cuộc vận động, tức là chỉ có giá trị trong một thời gian nhất định, có điểm bắt đầu và điểm kết thúc.

Hai là, đẩy nhanh việc công khai, minh bạch, đặc biệt là những lĩnh vực nhạy cảm như tài chính, nhân sự, khen thưởng… Bởi lẽ những chỗ không minh bạch, công khai chính là kẻ hở, điểm đen để nhóm lợi ích khai thác và lợi dụng. Nói một cách khác là quy chế dân chủ cơ sở cần được thực hiện một cách nghiêm túc, triệt để và theo phương châm của Bác đã dạy “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Mọi việc có rõ ràng, minh bạch, không có gì dấu diếm, đặc biệt trong nội bộ Đảng thì theo tôi nghĩ, càng làm tăng thêm sự tin cậy, gắn kết và tránh sự nghi kỵ giữa các đảng viên.

Ba là, đẩy lùi suy thoái, các dấu hiệu, biểu hiện tiêu cực trong mất đoàn kết, trong hình thành các nhóm lợi ích bằng công tác kiểm tra giám sát các lĩnh vực nhạy cảmthường xuyên hoặc đột xuất. Tập trung kiểm tra những tổ chức Đảng có dấu hiệu mất đoàn kết nội bộ, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đối với cán bộ, đảng viên, tập trung kiểm tra các trường hợp có dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, tư cách đảng viên… Đặc biệt việc thực hiện kiểm tra chéo giữa các đơn vị trong nội bộ cũng là một trong những cách để tăng cường hiệu quả công tác kiểm tra.

Có thể nói rằng, đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc của Bác là dịp để chúng ta tự soi rọi lại những gì chúng ta đã, đang và sẽ thực hiện theo ước nguyện của Người. Qua đó, để mỗi người, đặc biệt là mỗi cán bộ, đảng viên chúng ta ý thức được hơn về vai trò, trách nhiệm của mình, đặc biệt đối với đảng, với đất nước, với dân tộc.

Những lời cuối cùng trong Di chúc, khi nói về việc riêng, Bác chỉ tiếc nuối không còn được phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa. Và mong muốn cuối cùng của Bác cũng nhắc đến sự đoàn kết: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”. Đây cũng là ước nguyện chung của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Mỗi cán bộ đảng viên hãy nhớ lấy ước nguyện này, xem đó cũng là mục tiêu phấn đấu của mình, rũ bỏ chủ nghĩa cá nhân, toàn tâm, toàn ý nhất trí, đoàn kết đề xây dựng một nước Việt Nam “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như Bác hằng mong ước, để khẳng định một lần nữa với nhân dân rằng: Đảng Cộng sản Việt Nam mãi mãi “là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động và của cả dân tộc, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện” (Điều 4 - Hiến pháp 2013).

Cuối cùng, bằng tất cả niềm thương nhớ và tin yêu đối với Bác, bằng trách nhiệm của người đảng viên, bằng tâm tư tình cảm của một công dân của đất nước Việt Nam, tôi nghĩ mỗi đồng chí đảng viên cần:

“HÀNH ĐỘNG, LÀM THEO GƯƠNG BÁC ĐỂ RÈN ĐỨC LUYỆN TÀI

TĂNG CƯỜNG GIÁM SÁT, MẠNH DẠN ĐẤU TRANH ĐỂ GIÚP ĐẢNG SẠCH TRONG”

 

Bùi Anh Huấn

 Đảng bộ cơ sở Ban Quản lý Đường sắt đô thị

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày