lời dạy của bác lời dạy của bác

NHỮNG LỜI BÁC HỒ DẠY THANH NIÊN VIỆT NAM (26/3/2019 09:52)"NẾU KHÔNG HẾT LÒNG HẾT SỨC PHỤNG SỰ NHÂN DÂN, TỰ KIÊU, TỰ ĐẠI, TỰ TƯ TỰ LỢI, NHƯ THẾ LÀ TRÁI VỚI CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN" (28/2/2019 09:55)"CÁN BỘ PHẢI TUYỆT ĐỐI TRÁNH BỆNH QUAN LIÊU, MỆNH LỆNH, PHẢI HẾT SỨC CHỐNG BỆNH HÌNH THỨC, CHỐNG LÃNG PHÍ, THAM Ô" (22/1/2019 09:39)Những lời dạy của Bác Hồ với thanh niên (12/10/2017 15:55)Những lời dạy của Chủ Tịch Hồ Chí Minh về đạo đức (12/10/2017 15:44)

Các tin khác:
Những lời dạy của Bác Hồ đối với Công Đoàn  (11/10/2017)
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về bồi dưỡng, giao dục thế hệ trẻ  (11/10/2017)
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về Cách mạng Tháng Mười  (10/10/2017)
Một số lời dạy của Bác Hồ về đạo đức lối sống  (10/10/2017)
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về Cách Mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9  (9/10/2017)

Xem tin theo ngày

Ngày