thực tiễn thực tiễn

Đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đảng bộ Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố Hồ Chí Minh (11/12/2019 10:59)Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW tại Đảng bộ Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố (17/9/2019 14:05)Hành trình của những cảm xúc (3/7/2019 09:42)Cảm xúc sau một chuyến về nguồn (30/6/2019 15:05)Cảm xúc từ những chuyến về nguồn cùng Đảng ủy Khối dân – Chính – Đảng (30/6/2019 09:41)Chi bộ Ban Nội chính Thành ủy ban hành nghị quyết về công tác thi đua sáng tạo năm 2019, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (3/4/2019 16:45)Nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên Chi bộ Ban Nội chính Thành ủy về gương mẫu trọng dân, gần dân (3/4/2019 16:44)Thực hiện phương châm “trong trước ngoài sau”, “trên trước dưới sau” của Chỉ thị 05-CT/TW tại Đảng bộ Bảo hiểm xã hội Thành phố (24/10/2018 15:17)Nâng cao chất lượng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng bộ Sở Tài chính (10/10/2018 15:20)Để nhân nguồn sức mạnh nội sinh của Đảng (4/9/2018 10:49)

Các tin khác:
Nội dung, phương pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc theo tư tưởng Hồ Chí Minh  (31/8/2018)
Nhớ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về người tuyên truyền và cách tuyên truyền  (18/12/2017)
Chi bộ Quỹ Phát triển nhà ở: Một số giải pháp biểu dương gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  (12/10/2017)
Suy ngẫm về thực hành tính nêu gương của đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh  (12/10/2017)
“Đường Kách mệnh”: Một tác phẩm lý luận vô giá  (5/10/2017)

Xem tin theo ngày

Ngày