Giải pháp thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh theo tinh thần Nghị quyết XI của Đảng bộ Thành phố

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh vinh dự mang tên của Người - Chủ tịch Hồ Chí MinhVinh dự ấy đã trở thành niềm tự hào và trách nhiệm lớn lao đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định phương hướng: “Phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế, làm nền tảng cho thành phố phát triển bền vững: Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là mục tiêu, nền tảng xã hội cho thành phố phát triển nhanh và bền vững. Hình thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh ở thành phố mang tên Bác”. Không gian văn hóa thường gắn với vùng lãnh thổ, cộng đồng dân cư nhất định với những đặc điểm riêng biệt tạo nên giá trị riêng của một không gian văn hóa. Chính vì vậy, không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có những nét đặc trưng gắn với lịch sử, điều kiện kinh tế - văn hóa, tập quán, dân cư... được hình thành từ chính vùng đất giàu truyền thống yêu nước, kiên cường bất khuất trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, năng động, sáng tạo trong quá trình phát triển, hội nhập của một thành phố 45 năm vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao lãnh đạo đơn vị các cấp ủy và đảng viên thực hiện nhiệm vụ chính trị phát triển ngành văn hóa và thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao đã và đang triển khai nhiều giải pháp để thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố.

1. Công tác xây dựng Đảng về tư tưởng

chính trị

Tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và các Đề án của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác tư tưởng trong tình hình mới, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách      Hồ Chí Minh.

  Xây dựng đội ngũ đảng viên tiên phong, gương mẫu, có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, năng lực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Lấy đạo đức là gốc của người cách mạng, thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; nói đi đôi với làm; xây đi đôi với chống và phải tu dưỡng đạo đức suốt đời. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Cán bộ, đảng viên thực hiện việc nêu gương về mọi mặt theo lời dạy của Người: “Lấy gương người tốt, việc tốt để hàng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”.

  Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng con người, mục tiêu của việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh được Đảng bộ Sở xác định trước hết là xây dựng văn hóa và con người phát triển toàn diện, văn minh, hiện đại, nhân ái, nghĩa tình trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh để con người phát triển toàn diện; nghiên cứu, phát huy đặc trưng, tính cách của con người Thành phố luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo, đi đầu, dám chấp nhận thử thách, nhân ái, nghĩa tình. Nâng cao vị trí, vai trò, mục tiêu, động lực của văn hóa thúc đẩy phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội. Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc, giá trị văn hóa mang nét đặc trưng của Nhân dân Thành phố. Mỗi cán bộ, đảng viên luôn có trách nhiệm với Nhân dân, hết lòng hết sức phục vụ Nhân dân, không quan liêu, hách dịch, cửa quyền; gần dân, tin dân, trọng dân, dựa vào dân, gắn bó với Nhân dân. Xây dựng phong cách cán bộ, công chức viên chức tận tụy phục vụ Nhân dân. Triển khai đồng bộ phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” nhằm nâng cao sự hài lòng của người dân đối với lực lượng cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

  2. Thực hiện nhiệm vụ chính trị phát triển ngành văn hóa và thể thao Thành phố Hồ Chí Minh

  Đảng ủy - Ban Giám đốc Sở lãnh đạo cán bộ, đảng viên đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án, dự án nhằm tạo dựng không gian, môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến người dân Thành phố: Đề án phát triển ngành Văn hóa đến năm 2035; Đề án phát triển ngành Thể dục Thể thao đến năm 2035; Đề án nâng cao chất lượng, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu, nhân tài lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2025; thực hiện chính sách tài năng, cơ chế đặc thù thu hút nhân tài, tạo động lực phát triển văn hóa, nghệ thuật, thể thao; Đề án phát triển các ngành Công nghiệp văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2030; Đề án xây dựng gia đình hạnh phúc đến năm 2030; Đề án tổ chức lễ hội và sự kiện Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ năm 2020 - 2030; Đề án khuyến khích nguồn lực xã hội trong lĩnh vực hoạt động nghệ thuật.

  Tập trung đầu tư xây dựng một số công trình văn hóa, thể thao tiêu biểu, mang tầm vóc khu vực, tương xứng với lịch sử, vai trò, vị trí của một đô thị đặc biệt. Tăng cường phối hợp với các sở ngành, đơn vị liên quan và chủ đầu tư thực hiện hoàn thành các dự án trọng điểm. Xây dựng, nâng cấp các thiết chế văn hóa, nghệ thuật, di tích, bảo tàng, thể thao[1]. Tham mưu về phương án triển khai xây dựng Quảng trường Hồ Chí Minh tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2 (nay là thành phố Thủ Đức) với các nội dung cơ bản: Hoàn thiện nội dung thuyết minh cơ sở khoa học, thực tiễn, ý nghĩa chính trị việc đặt tên Quảng trường Hồ Chí Minh và xây dựng các hạng mục công trình Nhà sàn Bác Hồ, Ao cá Bác Hồ, Vườn cây “Đại đoàn kết”. Công trình khi hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, chính trị của Thành phố hơn 10 triệu dân và của khu vực; phù hợp với quy mô, tầm vóc các công trình đặc thù của một Quảng trường trung tâm, với không gian về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

  Thực hiện bảo tồn di sản và cảnh quan kiến trúc trên địa bàn thành phố, xây dựng và triển khai thực hiện Quy chế bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa. Đổi mới, nâng cấp nội dung và hình thức trưng bày, đầu tư trang thiết bị công nghệ hiện đại trong bảo quản, trưng bày, giới thiệu và quảng bá hình ảnh, hiện vật tại các bảo tàng. Nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ, đáp ứng nhu cầu đa dạng của công chúng. Công tác của các bảo tàng, di tích mang tính đặc thù, vì vậy, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn được giao, các bảo tàng, di tích đang ngày càng thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống, giáo dục chính trị cho thế hệ trẻ.

Công tác tuyên truyền về cuộc đời sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được lan tỏa đến từng người dân Thành phố từ các chuyến tham quan bảo tàng, di tích, từ các chương trình “Đưa bảo tàng đến với học đường”, “Đưa bảo tàng đến với thiếu nhi”, “Hành trình Thành phố tôi yêu”… Những giá trị tốt đẹp về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người đang ngày được nhân rộng, trở thành kim chỉ nam cho lối sống và hành động của người dân thành phố. Song song đó, công tác bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa phi vật thể đang được quan tâm đẩy mạnh nhằm hoàn thành công tác kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể, nghiên cứu giải pháp bảo tồn các loại hình di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu gắn với lịch sử hình thành của Thành phố. Lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh công tác trưng bày, triển lãm về cuộc đời sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh tại các đơn vị trong và ngoài Thành phố; đặc biệt, công trình chỉnh lý Nhà trưng bày về Chủ tịch Hồ Chí Minh; cải tạo, sửa chữa Nhà Bái đường; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu thuyết minh tự động và số hoá, bảo quản, phục chế tài liệu, hiện vật  tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An đã góp phần phục vụ tốt hơn nhu cầu tham quan học tập, tìm hiểu nghiên cứu về quê hương, gia đình, thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với quê hương và quê hương đối với Người. Thông qua việc trưng bày, giới thiệu các tài liệu, bộ sưu tập hiện vật liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh đã góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng, truyền thống uống nước nhớ nguồn, nhất là đối với thế hệ trẻ trong việc học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

  Tập trung lãnh chỉ đạo thực hiện các nội dung gắn với công tác tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ liên quan đến các lĩnh vực điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, nhiếp ảnh, quảng cáo, du lịch văn hóa… Tổ chức đợt vận động sáng tác các tác phẩm nghệ thuật mang tính tư tưởng, thẩm mỹ phong phú, hấp dẫn, đặc sắc về những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đạt được gắn với thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện truyền thống yêu nước, anh hùng, năng động, sáng tạo, nghĩa tình của Nhân dân Thành phố. Những tác phẩm văn hóa nghệ thuật hướng người dân, thanh thiếu niên đến một mục đích sống để khơi gợi giá trị tốt đẹp trong tâm hồn… Tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật định kỳ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ nhằm tạo không gian giải trí cho Nhân dân và du khách với những chương trình mang đậm bản sắc văn hóa của Thành phố Hồ Chí Minh. Tăng cường hoạt động văn hóa đối ngoại và coi trọng ngoại giao văn hóa để quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất nước, thành phố, con người Việt Nam và Nhân dân thành phố với cộng đồng quốc tế. Phát triển không gian văn hóa đọc rộng khắp tại các quận, huyện trên địa bàn Thành phố để tư tưởng, đạo đức của Bác thấm nhuần trong suy nghĩ, lối sống và hành động của người dân, hun đúc tinh thần cho lớp lớp thế hệ trẻ trong quá trình phát triển và hội nhập.

  Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác lễ hội và sự kiện chính trị quan trọng. Triển khai kế hoạch, tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Thành phố gắn với cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước, ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh… Tổ chức các đợt dâng hương, dâng hoa tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh; Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh… trong các ngày lễ lớn của đất nước, của Thành phố. Thực hiện có hiệu quả chương trình “Đối thoại văn hóa” nhằm tạo kênh thông tin, trao đổi, bàn luận những vấn đề cốt lõi về thực trạng của các lĩnh vực đời sống xã hội đang tác động đến môi trường văn hóa, đời sống văn hóa của người dân Thành phố. Đồng thời, đề ra những giải pháp thiết thực, hiệu quả trong cơ chế, chính sách hiệu quả trong cơ chế, chính sách phát triển văn hóa                Thành phố Hồ Chí Minh.

  Nâng cao chất lượng, thể chất của Nhân dân trong hoạt động phong trào rèn luyện thân thể thao gương Bác Hồ vĩ đại, tập trung phát triển các môn thể thao thành tích cao trọng tâm, ưu thế của thành phố; phát huy mọi nguồn lực của ngành văn hóa, thể thao góp phần vào sự nghiệp xây dựng Thành phố trong giai đoạn mới. Nâng cao tỉ lệ người dân tự giác tập luyện thể dục thể thao, trong đó đảng viên là lực lượng tiên phong. Phát triển mạnh mẽ thể thao cho mọi tầng lớp nhân dân với khẩu hiệu: “Khỏe để xây dựng và bảo vệ tổ quốc”, nhất là trong thanh thiếu niên, đặc biệt quan tâm phát triển thể thao học đường. Vận động mọi tầng lớp nhân dân thường xuyên tham gia hoạt động thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe, đảm bảo khả năng học tập, lao động, phục vụ đất nước.

  Hơn 320 năm là một khoảng thời gian không dài đối với một đô thị lớn, nhưng Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh đã trở nên phồn hoa, đô hội với những sắc thái văn hóa đa dạng, không ngừng vươn lên, phát triển và hội nhập, vượt qua nhiều khó khăn thử thách. Đặc biệt, 46 năm sau ngày giải phóng, 45 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành đô thị đặc biệt, có vị trí chính trị quan trọng, là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, đầu mối giao lưu, hội nhập quốc tế của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước. Hiện đại, năng động, hội nhập nhưng Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân Thành phố vẫn luôn cố gắng, nỗ lực giữ gìn, bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử - văn hóa để xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành Thành phố đáng sống, văn minh, hiện đại, nghĩa tình và đậm đà bản sắc dân tộc.

  Việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh sẽ góp phần để tư tưởng, đạo đức, phong cách và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn hiện hữu thường xuyên, trở thành tài sản tinh thần, giá trị văn hóa đặc trưng của người dân, cán bộ, đảng viên của thành phố mang tên Bác. Không gian văn hóa Hồ Chí Minh sẽ lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho nét đẹp văn hóa luôn là nguồn sức mạnh đặc thù của con người Thành phố được vinh dự mang tên Bác.

ĐẢNG ỦY SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO THÀNH PHỐ[1] Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm như Rạp xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ, Khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc; Khu trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh; Nhà hát Giao hưởng, Nhạc - Vũ kịch, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ, Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh…

 

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày