Thực hiện nội dung đột phá của Chỉ thị 05 tại Đảng bộ Cơ quan ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

 Trong 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh luôn bám sát các văn bản, kế hoạch, hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối để triển khai trong toàn Đảng bộ. Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã phát huy vai trò đảng viên toàn Đảng bộ tham gia thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với việc đăng ký các giải pháp, sáng kiến trong công tác chuyên môn, nghiệp góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Hàng năm, Đảng ủy đều xây dựng và ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; trong đó xác định trọng tâm là thực hiện nội dung đột phá gắn với thực hiện các giải pháp tăng cường, đổi mới chất lượng công tác kiểm tra, giám sát.

1. Đảng ủy Cơ quan đã lãnh đạo đảng viên toàn Đảng bộ triển khai thực hiện tốt công tác tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng và ban hành Đề án tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ, góp phần ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên[1] và Chương trình hành động về nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp giai đoạn 2016 - 2020[2], xác định một số chỉ tiêu, nhóm giải pháp trọng tâm để cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tham mưu Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, xử lý đúng tính chất, mức độ, có lý, có tình, công tâm, khách quan, nghiêm minh và công khai kết quả xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng; đối với những vụ việc phát sinh, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy tập trung chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy giải quyết quyết liệt, dứt điểm nhất là những vụ việc phức tạp, nhạy cảm, được dư luận xã hội quan tâm, có tác dụng tích cực trong việc giáo dục cán bộ, đảng viên, được Nhân dân đồng tình, ủng hộ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng chính quyền, hệ thống chính trị vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Đảng ủy đã lãnh đạo đảng viên thực hiện tốt công tác tham mưu nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Phát huy tốt vai trò là cơ quan Thường trực, tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành các văn bản, hướng dẫn và thực hiện tốt chức năng kiểm tra, giám sát khi vụ việc có liên quan tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên có những hành vi vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Việc xử lý thông tin phản ánh đã tạo được niềm tin của người dân; cụ thể, đã giải quyết 8.816/8.952 thông tin (đạt 98,48%); đã tổ chức 487 cuộc kiểm tra, 575 cuộc giám sát chuyên đề về công tác chỉ đạo, lãnh đạo giải quyết các thông tin phản ánh theo Quy định 1374.

Ngoài ra, Đảng ủy đã tập trung định hướng cho đảng viên lựa chọn nội dung kể chuyện về tấm gương của Bác trong chào cờ thứ hai hàng tuần; nội dung câu chuyện gắn với gương người thật, việc thật, nhất là những tấm gương cán bộ làm công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát mà đảng viên sưu tầm, tìm tòi để tạo sự lan tỏa trong đội ngũ đảng viên. Từ đầu năm, Đảng ủy đã có thông báo lịch cụ thể đến các chi bộ để chủ động phân công đảng viên chuẩn bị; nội dung câu chuyện được đồng chí bí thư chi bộ, Đảng ủy viên phụ trách công tác tuyên giáo và đồng chí Bí thư Đảng ủy duyệt trước khi kể trong sinh hoạt dưới cờ; do vậy nội dung câu chuyện đảm bảo chất lượng, có chiều sâu, không bị trùng lắp với các lần kể trước đó.

2. Hưởng ứng phát động thi đua của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Đảng ủy Cơ quan đăng ký thực hiện công trình “Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng”. Để thực hiện công trình đạt hiệ quả, Đảng ủy đã lãnh đạo các chi bộ, đảng viên thực hiện các giải pháp sau: (1) Tham mưu ban hành bộ quy trình, thủ tục, biểu mẫu công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; (2) Triển khai ứng dụng phần mềm quản lý đội ngũ cán bộ ngành Kiểm tra Đảng bộ thành phố; phần mềm xử lý đơn, thư tố cáo; phần mềm theo dõi công việc. Kết quả đạt được cụ thể như sau:

- Ban hành bộ quy trình, thủ tục, biểu mẫu công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Ban Thường vụ Thành ủy gồm: Quy định số 02-QĐi/TU ngày 21 tháng 7 năm 2018 về tổ chức, hoạt động của đoàn kiểm tra, đoàn giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy; Quyết định số 1744-QĐ/TU ngày 21 tháng 7 năm 2018 về ban hành quy trình của Ban Thường vụ Thành ủy về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, kiểm tra chấp hành, giám sát chuyên đề; Quyết định số 1745-QĐ/TU ngày 21 tháng 7 năm 2018 về ban hành hệ thống mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của Ban Thường vụ Thành ủy.

- Phần mềm quản lý thông tin đội ngũ cán bộ ngành Kiểm tra Đảng bộ thành phố quản lý được đầy đủ thông tin của cán bộ kiểm tra tại cơ quan, đơn vị, giúp trích xuất số liệu báo cáo về số lượng, cơ cấu, chất lượng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kiểm tra; trích xuất và in lý lịch cán bộ, công chức theo mẫu 2C-BNV và lý lịch đảng viên theo mẫu 2C-BTCTW.

- Phần mềm theo dõi, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo quản lý chặt chẽ, khoa học các đơn thư khiếu nại, tố cáo từ giai đoạn tiếp nhận, xử lý và trả lời kết quả giải quyết; giúp nhận biết đơn thư trùng; xuất file Tờ trình, Phiếu chuyển, Giấy báo dưới định dạng file Word; phân loại và tìm kiếm đơn thư theo các tiêu chí (đối tượng gửi đơn, người xử lý, nội dung đơn, đối tượng bị tố cáo; theo hướng xử lý; in báo cáo thống kê...).

Song song đó, Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã lãnh đạo cấp ủy chi bộ đưa nội dung học tập và làm theo vào trong sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng, nội dung sinh hoạt gắn với chuyên đề hàng năm, gắn với vai trò, chức trách, nhiệm vụ của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Chuyên đề sinh hoạt theo Chỉ thị 10-CT/TW của các chi bộ gắn với đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các nội dung đột phá hàng năm nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Nội dung đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của đảng viên và quần chúng cụ thể, mang tính định lượng với các giải pháp, sáng kiến, nội dung đổi mới nâng cao chất lượng tham mưu, hiệu quả công việc được phân công góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của đơn vị. Các chi bộ cũng thường xuyên thực hiện công tác tự phê bình và phê bình thông qua kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết chi bộ hàng tháng, phân tích, đánh giá những việc đã thực hiện, những việc còn tồn đọng, giải quyết chưa hiệu quả hoặc chậm tiến độ, làm rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp khắc phục cụ thể. Đồng thời, qua đó, tuyên dương những đảng viên, công chức thưc hiện tốt, phê bình, nhắc nhở đối với các đảng viên, công chức chưa thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công. Trong giai đoạn 2016 - 2021, Đảng ủy đã tổ chức tuyên dương điển hình về học tập và làm theo thực hiện tốt Chỉ thị 05 cấp cơ sở đối với 11 tập thể và 47 cá nhân; giới thiệu tuyên dương cấp Khối đối với tập thể Đảng bộ Cơ quan và 05 cá nhân; tổ chức nghiêm túc Hội thi “Gương sáng làm theo lời Bác” cấp cơ sở theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Khối nhằm giới thiệu, tuyên dương, nhân rộng các gương điển hình, có 20 đảng viên và 01 quần chúng gửi bài dự thi, có 05 bài đạt giải cấp cơ sở và 03 bài dự thi cấp Khối.

Nhìn chung, qua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các giải pháp đột phá thực hiện cải cách hành chính, Đảng ủy và các chi bộ đã tập trung việc lãnh đạo đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. Các đảng viên thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, khắc phục khó khăn, thường xuyên bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, rèn luyện, giữ gìn chuẩn mực của cán bộ kiểm tra của Đảng; đoàn kết, gắn bó xây dựng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy ngày càng phát triển, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu theo chương trình kiểm tra, giám sát năm, hoàn thành các nhiệm vụ phát sinh của Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy giao.

ĐẢNG ỦY CƠ QUAN ỦY BAN KIỂM TRA THÀNH ỦY

 


 

[1] Đề án số 01-ĐA/TU ngày 29 tháng 02 năm 2016 của Ban Thường vụ Thành ủy.

[2] Chương trình hành động số 08-CTrHĐ/TU ngày 02 tháng 8 năm 2016 của Thành ủy khóa X.

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày