Giải pháp triển khai, thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh niên theo Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

 

 

Đảng ta luôn đề cao vai trò, vị trí của thanh niên; xem đây là lực lượng cách mạng to lớn, góp phần vào quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh luôn được xem là đội dự bị tin cậy của Đảng. Qua mỗi thời kỳ, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, Đảng, Nhà nước luôn đề ra nhiều chủ trương, chính sách nhằm giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức thanh niên thành lực lượng hùng hậu, trung thành, kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc...

Xuất phát từ vai trò và ý nghĩa trên, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030 luôn được các cấp bộ Đoàn đặc biệt quan tâm và chú trọng. Trong đó, Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố Hồ Chí Minh (gồm 01 Đoàn cơ sở được giao quyền cấp trên cơ sở, 42 Đoàn cơ sở và 17 Chi đoàn cơ sở với hơn 5.000 đoàn viên đang công tác tại các sở, ban, ngành và đoàn thể Thành phố) đã đầu tư nhiều tuyến giải pháp có nghĩa, tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức trong đoàn viên, thanh niên Khối.

1. Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn:

Đa dạng hóa hình thức giáo dục của Đoàn, tiếp cận sâu và rộng các đối tượng thanh niên: Phối hợp các đoàn thể Khối tổ chức hội diễn văn nghệ “Thành phố Chí Minh đẹp nhất tên Người” và phát động cuộc thi viết “Gương sáng làm theo lời Bác”[1] nhằm tuyên truyền và lan tỏa giá trị ý nghĩa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với giáo dục lý tượng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh niên. Bên cạnh đó, chỉ đạo các cơ sở Đoàn tổ chức thăm, tặng quà cho các gia đình thương binh, liệt sỹ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng; thắp nến tri ân tại các tượng đài, nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn thành phố; tổ chức hành trình đến với các địa chỉ đỏ, các di tích cách mạng; thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, các khu căn cứ của Thành Đoàn trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước; giao lưu với các cựu chiến binh, các nhân chứng lịch sử…

Chú trọng chất lượng báo cáo viên và ý thức học tập của đoàn viên, thanh niên: Hằng năm phối hợp với Công đoàn Viên chức Thành phố và Hội Cựu Chiến binh Khối tổ chức các hội nghị học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cấp Khối đầu tư tổ chức tốt các hội nghị giới thiệu tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; hội nghị báo cáo chuyên đề “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” và các lớp học tập các bài học lý luận chính trị theo quy định của Trung ương Đoàn. Đội ngũ báo cáo viên hầu hết có phương pháp truyền đạt hiệu quả và kiến thức chuyên sâu; đoàn viên, thanh niên tham dự nghiêm túc và đúng thành phần.

Tổ chức nhiều hoạt động giáo dục gắn với đặc thù đối tượng đoàn viên, thanh niên như: hội trại “Bác Hồ với báo chí” cho đoàn viên khối báo chí - xuất bản; hội thi “Tuổi trẻ Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố với Di chúc Bác Hồ”, hội thi “Bác Hồ - Người là niềm tin tất thắng” cho khu vực sinh viên - học sinh; Ngày hội “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ làm theo lời Bác”. Cơ sở Đoàn tùy điều kiện đặc thù triển khai cho đoàn viên, thanh niên thực hiện những công việc thường xuyên, hằng ngày làm theo lời Bác: thực hành tiết kiệm trong sử dụng văn phòng phẩm, chi phí điện thoại, điện, nước, máy điều hoà nhiệt độ, thời gian hội họp, tập trung thời gian tối đa trong giờ làm việc, hạn chế làm việc riêng, thay đổi lề lối, cách thức làm việc theo hướng nhanh chóng, chủ động, tạo sự thoải mái cho người dân, doanh nghiệp đến liên hệ công tác, đề xuất các sáng kiến, hiến kế để rút ngắn qui trình sản xuất, hạn chế chi phí sản xuất (khối sản xuất, kinh doanh), nâng cao chất lượng tin, bài, ảnh (khối báo chí, xuất bản).

2. Kết hợp nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên:

Ban Thường vụ Đoàn Khối chỉ đạo các cơ sở Đoàn tổ chức học tập chuyên đề, tọa đàm, diễn đàn, hội thi tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trọng tâm là “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân” nhằm khắc phục ít nhất 01 nhược điểm, hạn chế của bản thân, thực hiện ý thức tiết kiệm, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; xây dựng lối sống chuyên cần, giản dị, gần dân, hiểu dân, tác phong làm việc khoa học, sáng tạo, hiệu quả.

Trên cơ sở học tập, nghiên cứu nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề hằng năm, các cơ sở Đoàn định hướng nội dung rèn luyện của từng cán bộ Đoàn, đoàn viên gắn với nội hàm của 04 cặp giá trị mẫu hình thanh niên (Yêu nước – Khát vọng, Đạo đức – Trách nhiệm, Tri thức – Sáng tạo, Năng động – Văn minh) và 08 tiêu chí phong cách cán bộ Đoàn (Gương mẫu – Trách nhiệm – Năng động – Sáng tạo – Dám nghĩ, biết làm – Gần gũi, gắn bó mật thiết với thanh niên – Ham học hỏi – Có kỹ năng phù hợp) thông qua chương trình rèn luyện đoàn viên, cũng như tiêu chí các danh hiệu, giải thưởng do tổ chức Đoàn phát động như: danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”, giải thưởng “Sao tháng Ba”, giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện”…

3. Tạo môi trường giáo dục đoàn viên, thanh niên thông qua các phong trào hành động cách mạng do tổ chức Đoàn phát động:

Ban Thường vụ Đoàn Khối hướng dẫn các cơ sở Đoàn tiếp tục nâng chất các phong trào theo đối tượng nhằm tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện và phấn đấu rèn luyện, cống hiến:

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức trẻ là phong trào “3 trách nhiệm” (trách nhiệm với cộng đồng; trách nhiệm với công việc; trách nhiệm với bản thân); phát động các “Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính” và “Ngày làm việc 8 tiếng chất lượng, hiệu quả”.

- Đối với phóng viên, biên tập viên là rèn luyện, phần đấu đạt giải thưởng “Ngòi bút trẻ”. Đối với văn nghệ sỹ trẻ, vận động trẻ là rèn luyện, phấn đấu đạt giải thưởng “Văn nghệ sỹ, vận động viên trẻ tiêu biểu”.

- Đối với công nhân trực tiếp sản xuất, nhân viên kinh doanh là phong trào “4 nhất” (chất lượng cao nhất; sáng tạo nhất, tiết kiệm nhất, an toàn nhất).

- Đối với giáo viên, giảng viên trẻ là phong trào “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” (tiêu biểu trong đạo đức; tiêu biểu trong chuyên môn; tiêu biểu trong cống hiến); đối với học sinh, sinh viên là phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” (đạo đức, tác phong; tay nghề; kỹ năng, thể lực) và “Sinh viên 5 tốt” (học tập tốt; đạo đức tốt; tình nguyện tốt; hội nhập tốt; thể lực tốt).

Trên cơ sở đó, các cơ sở Đoàn đã phát động nhiều phong trào, hoạt động ý nghĩa nhằm giải quyết các vấn đề bức xúc của người dân, doanh nghiệp và tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị. Bình quân hàng năm có hơn 150 công trình, mô hình, giải pháp cấp cơ sở và chi đoàn đạt hiệu quả, tiêu biểu như: công trình “Nâng cao tỷ lệ người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4”; công trình “Rà soát hồ sơ và cấp Quốc tịch Việt Nam cho người dân chưa có Quốc tịch Việt Nam trên địa bàn quận 1, quận 3’’; công trình “Hoàn thiện biểu mẫu cải cách hành chính và văn bản tố tụng hình sự, dân sự”; mô hình “Quảng bá thương hiệu sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao”; mô hình “Một giây hành động – bảo vệ môi trường”…. Một trong những điểm nhấn của Đoàn Khối là việc duy trì Hội trại truyền thống “Lá trung quân” hằng năm nhằm tạo môi trường cho đoàn viên ưu tú trau dồi lý tưởng và xây dựng ý chí của bản thân trong rèn luyện, học tập và cống hiến.

4. Kịp thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng các điển hình cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu

Việc phát hiện và tuyên dương các điển hình cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu được các cơ sở Đoàn chú trọng. Trong giai đoạn 2016 – 2021 đã có 1.512 gương điển hình thanh niên tiên tiến, thanh niên làm theo lời Bác, cán bộ, công chức trẻ, giỏi, thân thiện… được cơ sở Đoàn bình chọn, giới thiệu tuyên dương cấp Khối và cơ sở. Đồng thời, Ban Thường vụ Đoàn Khối cũng giới thiệu cấp Thành tuyên dương 64 điển hình “Cán bộ, công chức trẻ, giỏi”, “Giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi”.

Cùng với đó, công tác nhân rộng, giới thiệu gương điển hình được quan tâm thường xuyên thông qua sinh hoạt chi đoàn, giao lưu thắp sáng ước mơ, các hoạt động tình nguyện; giới thiệu gương trên các trang thông tin điện tử, mạng xã hội ở cấp Khối và cơ sở; điểm nhấn là Đoàn Khối phát hành kỷ yếu giới thiệu “85 gương điển hình thanh niên tiên tiến làm theo Bác năm 2016” và kỷ yếu “Gương điển hình Khối Dân - Chính - Đảng”; xây dựng chuyên mục “Gương điển hình” giới thiệu các điển hình trên trang mạng xã hội, thu hút trên 60.000 lượt theo dõi. Nhiều điển hình cấp Khối được giới thiệu trên Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố, Đài Truyền hình Thành phố trong các chuyên đề, phóng sự.

         

Nguyễn Đăng Khoa

Ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh

Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Dân – Chính – Đảng

 [1] Kết quả có hơn 500 bài viết dự thi của đoàn viên, thanh niên tại cơ sở và cấp Khối. Trong đó, có 34 gương cán bộ Đoàn, đoàn viên là nhân vật được chọn viết; có 08/17 giải thưởng cấp Đảng ủy Khối trao cho đoàn viên, thanh niên.

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày