Nâng cao chất lượng thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị

 

Đảng bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông có nhiệm vụ lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình, dự án thuộc lĩnh vực giao thông đô thị; thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình, dự án thuộc lĩnh vực giao thông đô thị; nhận ủy thác quản lý dự án theo hợp đồng ký kết với các chủ đầu tư khác khi được yêu cầu, phù hợp với chức năng hoạt động của mình; giám sát thi công, tư vấn đầu tư xây dựng công trình khi đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật…

1. Giải pháp và kết quả thực hiện Chỉ thị 05

Xác định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Ban Giao thông đã lãnh đạo chi bộ, cán bộ, đảng viên, công chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy sức mạnh tập thể, đẩy mạnh tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, chống chủ nghĩa cá nhân, thực dụng, cục bộ…; góp phần xây dựng đội ngũ đảng viên, viên chức, người lao động có phẩm chất đạo đức cách mạng, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đảng ủy xây dựng kế hoạch toàn khóa, kế hoạch “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với chuyên đề hàng năm; trong đó xác định rõ các trọng tâm, các giải pháp thực hiện gắn với chỉ đạo, định hướng của cấp ủy cấp trên, gắn nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với nâng cao chất lượng, hiệu quả, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Đảng ủy - Ban Giám đốc tổ chức quán triệt, triển khai, học tập các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của cấp trên cho cán bộ, đảng viên, viên chức, trong đơn vị nhằm giúp cán bộ, đảng viên, nắm rõ, hiểu đúng và đầy đủ để tham mưu vừa đảm bảo hiệu quả, chất lượng, vừa đảm bảo theo quy định của pháp luật và yêu cầu chỉ đạo của cấp trên. Tổ chức quán triệt đến từng đảng viên, viên chức nhận thức và thực hiện nghiêm túc việc xây dựng chuẩn mực, đạo đức lối sống góp phần đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; nâng cao tinh thần cảnh giác trong việc phòng chống âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch; nâng cao tinh thần phê bình và tự phê bình góp phần khắc phục các hạn chế, khuyết điểm và đề ra giải pháp khắc phục đối với các tập thể, cá nhân cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ được phân công; nâng cao chất lượng công tác chuyên môn qua từng năm. Bên cạnh đó, Đảng ủy - Ban Giám đốc triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, nhất là người đứng đầu, trọng tâm là đẩy mạnh thực hiện phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; đổi mới phong cách, tác phong công tác; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhằm làm chuyển biến rõ nét trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đảng ủy lãnh đạo các chi bộ đưa nội dung học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ hàng tháng, nội dung gắn với thái độ, trách nhiệm, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ; có liên hệ thực tiễn gắn với nhiệm vụ chuyên môn của từng phòng, ban, từng cán bộ, đảng viên nhằm góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ nhận và hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ đảng viên. Duy trì công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng gắn với kiểm điểm trách nhiệm, kết quả thực hiện nhiệm vụ của cá nhân, tổ chức, xác định các nhiệm vụ chậm tiến độ, hiệu quả chưa cao để có giải pháp khắc phục kịp thời. Đảng ủy lãnh đạo các chi bộ đăng ký, thực hiện các nội dung đột phá gắn với đề xuất các giải pháp, sáng kiến nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, cụ thể là các chương trình, đề án được Thành ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố giao chủ trì thực hiện trực tiếp hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan; gắn với khắc phục các tồn tại, hạn chế, các vấn đề bức xúc, nổi cộm kéo dài tại đơn vị.

Đảng ủy - Ban Giám đốc chỉ đạo thường xuyên chú trọng công tác cải cách thủ tục hành chính, thường xuyên rà soát các thủ tục hồ sơ, quy trình nghiệp vụ nội bộ của Ban Giao thông nhằm kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với những quy định mới đồng thời bãi bỏ những thủ tục hành chính không cần thiết, không đúng quy định gây phiền hà, lãng phí cho đơn vị. Huy động tổng hợp các nguồn lực, đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, cụ thể là triển khai thành công, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn hiệu quả đưa vào phục vụ người dân thành phố các công trình, dự án xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông đô thị của chương trình công tác hàng năm. Sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư, giải ngân đạt tỷ lệ trên 95% nguồn vốn kế hoạch được giao. Xây dựng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành một Ban QLDA chuyên nghiệp, hiệu quả, đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng, phát triển hệ thống hạ tầng giao thông thành phố.

2. Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian sắp tới

- Lãnh đạo triển khai, thực hiện có hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với chủ đề hàng năm của thành phố; cụ thể là năm 2021 “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”; tập trung kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19; nâng cao hiệu lực, hiệu quả, đẩy mạnh Chương trình cải cách hành chính và phát huy hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban. Đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, áp dụng công nghệ thông tin và các giải pháp sáng tạo trong công tác quản lý dự án của Ban nhằm nâng cao hiệu quả xử lý công việc.

- Tiếp tục và duy trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tổ chức thực hiện có hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2021; tiếp tục giải pháp thực hiện Đề án 05-ĐA/TU ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet và mạng xã hội tại đảng bộ thành phố.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Ban Giao thông về “Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên”. Tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đảng viên; hoàn thành việc sắp xếp tổ chức cơ sở đảng; theo dõi, chỉ đạo đảng bộ, chi bộ cơ sở nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ, nhất là đánh giá cán bộ; đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ; nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo của đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo chấn chỉnh, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy; thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý đảng viên; đảm bảo chất lượng kết nạp đảng viên; đề cao vai trò gương mẫu của đảng viên; kiên quyết đưa ra khỏi đảng những đảng viên không còn đủ tư cách, vi phạm nghiêm trọng Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ Chính trị về vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.

- Triển khai chương trình trọng tâm về “Nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị”. Huy động tổng hợp các nguồn lực, đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, cụ thể là đẩy nhanh tiến độ công tác Đền bù giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn, hiệu quả và đưa vào phục vụ người dân thành phố các công trình, dự án phát triển hệ thống hạ tầng giao thông đô thị của Chương trình công tác năm 2021 và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư, giải ngân đạt tỷ lệ trên 95% nguồn vốn kế hoạch được giao năm 2021.

- Triển khai thành công chương trình trọng tâm về “Nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo xây dựng, phát triển đơn vị”. Tiếp tục xây dựng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành một Ban QLDA chuyên nghiệp, hiệu quả, đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng, phát triển hệ thống hạ tầng giao thông thành phố với giải pháp trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Tập trung phát triển các dự án giao thông mới, các giải pháp tăng nguồn thu, đảm bảo thu nhập, điều kiện làm việc, đời sống vật chất tinh thần của tập thể cán bộ nhân viên ngày càng được cải thiện, việc làm liên tục, ổn định và ngày càng phát triển. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thực sự là một ngôi nhà chung, một gia đình thứ hai của mỗi cán bộ công nhân viên, nơi mỗi người sống, làm việc, yêu thương, cống hiến, trưởng thành và phát triển.

 

ĐẢNG ỦY BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày