Vai trò lãnh đạo của Đảng ủy Sở Tư pháp trong thực hiện Chỉ thị 05

    

Về nhiệm vụ chính trị, Sở Tư pháp là cơ quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện công tác quản lý nhà nước trên địa bàn Thành phố về: Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật; phổ biến giáo dục pháp luật, công chứng, chứng thực, hộ tịch, quốc tịch, con nuôi có yếu tố nước ngoài, lý lịch tư pháp, luật sư, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, giám định tư pháp, hòa giải ở cơ sở, đấu giá tài sản, trọng tài thương mại; thực hiện chế định Thừa phát lại; quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước; quản lý nhà nước về công tác xử lý vi phạm hành chính; cấp và quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và một số công việc khác theo ủy quyền của Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân Thành phố.

Đảng ủy Sở Tư pháp xác định việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 05) là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác tổ chức, xây dựng Đảng nên đã tập trung lãnh đạo các chi bộ, cơ quan, đoàn thể quán triệt, triển khai thực hiện sâu rộng, thường xuyên việc học tập, làm theo Bác với nhiều chương trình, kế hoạch thiết thực, hiện quả.

1. Ban hành và tổ chức thực hiện Chương trình trọng tâm nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng bộ Sở. Định kỳ hàng năm, Đảng ủy Sở ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 gắn với từng chuyên đề trọng tâm; tập trung chỉ đạo, định hướng các chi bộ, đoàn thể triển khai thực hiện các nội dung, giải pháp trọng tâm. Các chi bộ đã xây dựng kế hoạch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị; tổ chức thảo luận việc học tập và làm theo trong cuộc họp hàng tháng để nâng cao nhận thức, ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm trong công việc, tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh trong đảng viên, quần chúng. Trong 05 năm, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở đã sinh hoạt, ban hành Nghị quyết và tổ chức thực hiện 167 chuyên đề về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh.

2. Xây dựng Nghị quyết lãnh đạo thực hiện chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức Sở Tư pháp; chỉ đạo các chi bộ thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp với tiêu chí: Cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp Thành phố không ngừng rèn luyện phẩm chất, học tập, chủ động, sáng tạo, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đáp ứng các yêu cầu đổi mới Ngành Tư pháp, phục vụ nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đến nay, các chi bộ đều thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp gắn với việc thực hiện các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI. Việc tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp đã đi vào nề nếp, phát huy tính chủ động, trách nhiệm của đảng viên, công chức, viên chức trong công tác, đồng thời giúp cho cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị kiểm soát được hoạt động công vụ, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.

3. Đảng ủy và Ban Giám đốc Sở thường xuyên làm việc với chi ủy, thủ trưởng đơn vị để nắm tình hình thực hiện công tác Đảng, công tác chuyên môn, việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đánh giá đảng viên, cán bộ chủ chốt luôn yêu cầu tiêu chuẩn cao hơn so với các công chức, viên chức khác. Kết quả cho thấy hầu hết đảng viên, cán bộ chủ chốt tiếp tục phát huy vai trò quan trọng trong việc giữ gìn đoàn kết nội bộ, ý thức chấp hành kỷ cương hành chính, phục vụ Nhân dân, là nhân tố tích cực ảnh hưởng đến việc rèn luyện, làm theo của công chức, viên chức và người lao động.

4. Duy trì đầy đủ các cuộc họp Đảng bộ, Đảng ủy, Chi ủy, Chi bộ định kỳ để kiểm điểm, đánh giá tình hình hoạt động, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, đề xuất các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm hàng năm; tổ chức phổ biến thông tin thời sự, báo cáo chuyên đề theo định kỳ hàng quý cho đảng viên và tổ chức trực tuyến về Chi bộ cho quần chúng được theo dõi chung; tổ chức họp Đảng ủy mở rộng, họp chuyên đề với Bí thư các Chi bộ để nắm tình hình thực hiện công tác Đảng, tình hình chính trị, tư tưởng của đảng viên, quần chúng và quán triệt, định hướng các nội dung có liên quan. Sau các hội nghị, Đảng ủy Sở đều ban hành Thông báo kết luận cuộc họp để chỉ đạo thực hiện.

5. Trong công tác lãnh đạo, Đảng ủy chú trọng đảm bảo nguyên tắc công tâm, khách quan, phát huy trí tuệ tập thể, nâng cao trách nhiệm cá nhân, phát huy dân chủ và giữ nghiêm kỷ cương hành chính; phân công từng thành viên Đảng ủy, Ban Giám đốc trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc trong thực hiện nhiệm vụ. Định kỳ hàng tháng, Đảng ủy tổ chức họp để nghe báo cáo tiến độ, những khó khăn, vướng mắc và thảo luận các biện pháp chỉ đạo giải quyết để đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc. Sau mỗi cuộc họp đều có Thông báo kết luận nêu chi tiết các nội dung Đảng ủy thống nhất, chỉ đạo các chi bộ, đoàn thể, phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc cần thực hiện.

6. Trong các chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm, Đảng ủy Sở và Cấp ủy các Chi bộ luôn chú trọng kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng đạo đức, văn hóa trong mỗi tổ chức Đảng và từng cán bộ, đảng viên. Trong 05 năm, Đảng ủy Sở đã có 23 buổi kiểm tra và 12 buổi giám sát chuyên đề đối với Chi bộ, Cấp ủy Chi bộ, đảng viên trong thực hiện các nội dung học tập và làm theo Bác. Sau các buổi kiểm tra, giám sát đều ban hành Thông báo kết luận nêu rõ những ưu điểm và vấn đề cần khắc phục để tổ chức, cá nhân thực hiện.

7. Tập trung lãnh đạo thực hiện các giải pháp để nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên trên các mặt công tác. Trong đó, chú trọng việc định hướng đảng viên xây dựng kế hoạch đăng ký tu dưỡng rèn luyện với những việc làm cụ thể, thiết thực thông qua Sổ đăng ký học tập và làm theo của đảng viên và Phiếu đăng ký làm theo của quần chúng. Lãnh đạo cấp ủy chi bộ định hướng nội dung cần phấn đấu, rèn luyện giúp đảng viên, quần chúng đăng ký những nội dung cụ thể gắn với nhiệm vụ công tác, những ưu điểm, hạn chế của cá nhân qua tự phê bình và phê bình; gắn với nội dung nêu gương, cam kết phấn đấu không suy thoái tư tưởng chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Đối với cán bộ chủ chốt là thành viên Ban Giám đốc Sở, Lãnh đạo Phòng chuyên môn, Trưởng phó các đoàn thể phải có thêm nội dung về giải pháp quản lý điều hành. Đảng ủy, cấp ủy các chi bộ thường xuyên theo dõi, định kỳ hàng quý đánh giá kết quả thực hiện, góp ý hoàn thiện kế hoạch. 

8. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống vẻ vang của Đảng; lòng yêu nước, lý tưởng và niềm tin cách mạng; thân thế, sự nghiệp, các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Trong giai đoạn 2016 - 2021, Đảng ủy Sở và các chi bộ đã tổ chức 19 đợt sinh hoạt chính trị nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, thành phố và tổ chức 72 chuyến về nguồn tại các di tích lịch sử gắn với thân thế, sự nghiệp của Bác, các đền đài tưởng niệm, bảo tàng, các địa chỉ đỏ. Qua các chuyến về nguồn đã khơi dậy tinh thần yêu nước, động viên đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ Sở phấn đấu, rèn luyện đạo đức cách mạng, tu dưỡng bản thân, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao.

9. Đảng ủy và Ban Giám đốc Sở Tư pháp chú trọng triển khai nhiều biện pháp giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên của Báo Pháp luật thông qua việc ban hành, triển khai Nghị quyết chuyên đề về công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với phóng viên, biên tập viên Báo Pháp Luật; triển khai các biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, đảm bảo chặt chẽ trong quản lý và phát huy vai trò, trách nhiệm của Chi ủy và Ban Biên tập Báo; lãnh đạo, chỉ đạo tờ Báo thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy, Báo Pháp luật đã tổ chức thực hiện nhiều giải pháp trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với đội ngũ phóng viên, viên tập viên; tổ chức các đợt sinh hoạt về nguồn kết hợp tổ chức kết nạp Đảng cho đảng viên, duy trì sinh hoạt nghiệp vụ hằng tuần gắn với việc đánh giá thực hiện Quy chuẩn ứng xử của người làm Báo Pháp luật, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong công tác; tăng cường lãnh đạo các đoàn thể tại Báo hoạt động hiệu quả, thường xuyên theo dõi, nắm bắt diễn biến tư tưởng của Phóng viên, Biên tập viên để kịp thời giải quyết các vấn đề chưa thông suốt. Qua đó, đội ngũ phóng viên, biên tập viên có sự thống nhất về mặt nhận thức chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, không ngừng học tập để rèn luyện tư duy độc lập, phản ứng nhanh nhạy trong xử lý tin bài, chủ động, sáng tạo trong tác nghiệp đảm bảo tính pháp lý, khách quan, trung thựcgóp phần giữ vững định hướng hoạt động chính trị của Báo.

10. Chú trọng công tác lãnh đạo xây dựng các đoàn thể trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên, công đoàn viên, hội viên Hội Luật gia, hội viên Hội Cựu Chiến binh. Thông qua các hoạt động của đoàn thể đã có tác dụng tích cực trong việc giáo dục truyền thống lịch sử, lý tưởng cách mạng, thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó nâng cao nhận thức chính trị, tạo sự đoàn kết gắn bó trong tập thể và ý thức trách nhiệm phục vụ Nhân dân của đảng viên và quần chúng.

11. Thực hiện tốt công tác giới thiệu, bình chọn, tuyên dương chi bộ, đảng viên, quần chúng điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đảm bảo tính thuyết phục của từng tập thể, cá nhân được tuyên dương. Trong 05 năm 2016 - 2021, Đảng ủy Sở đã tuyên dương 26 tập thể và 74 cá nhân; đề xuất Đảng ủy Khối tuyên dương đối với 04 tập thể và 14 cá nhân điển hình, có nhiều cố gắng và thành tích cụ thể, tạo được ảnh hưởng tốt, hiệu ứng lan tỏa tích cực trong học tập, làm theo Bác.

Nhờ tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ nên việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Sở Tư pháp đạt những kết quả tích cực, có sự thống nhất cao giữa cấp ủy - chính quyền - đoàn thể để hoàn thành nhiệm vụ công tác chuyên môn, là động lực giúp các đơn vị đổi mới lề lối, xây dựng phong cách làm việc “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, đảm bảo đoàn kết nội bộ, nâng cao tinh thần trách nhiệm và chất lượng phục vụ Nhân dân.

Đảng ủy Sở Tư pháp Thành Phố Hồ Chí Minh 

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày