Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ

 

 

Văn kiện Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng đánh giá “Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên; đã có nhiều cách làm mới, sáng tạo đạt kết quả tích cực”. Hiệu quả của việc đẩy mạnh học tập và vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo ra những thay đổi rõ nét, góp phần thiết thực trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng đất nước theo định hướng xã hội. Các hình thức tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phong phú, đa dạng làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và Văn kiện Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục chỉ đạo: Kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các giải pháp quyết liệt, mạnh mẽ, đồng bộ để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thực hiện nghiêm quan điểm chỉ đạo của các cấp trên; trong những năm qua, Đảng bộ Học viện Cán bộ thành phố xác định việc học tập làm theo Bác là nhiệm vụ cơ bản, quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên tại Học viện. Đảng ủy Học viện Cán bộ coi trọng việc quán triệt, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị bằng nhiều phương pháp, cách làm mới, thiết thực, hiệu quả. Cụ thể như: tổ chức hội thảo, tọa đàm, kể chuyện, tổ chức phong trào thi đua, đăng ký học tập làm theo Bác... Đặc biệt, để việc học tập và làm theo được thực hiện thường xuyên, Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện đúng tinh thần Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức
Trung ương về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Một trong những nội dung quan trọng chính là đưa việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào cuộc họp và đã đạt được những kết quả quan trọng.

Kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Trong sinh hoạt định kỳ, Đảng ủy Học viện Cán bộ xác định phải thường xuyên quán triệt và kiểm tra, giám sát các chi bộ trực thuộc trong việc đảm bảo nền nếp, thời gian và nội dung sinh hoạt chi bộ. Các đồng chí đảng ủy viên phụ trách chi bộ trực thuộc thường xuyên nhắc nhở, định hướng nội dung học tập và làm theo Bác.

Đảng ủy chỉ đạo chi bộ trực thuộc dành thời gian, dung lượng cần thiết tập trung vào nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng”. Thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình, qua đó đánh giá nghiêm túc, trung thực về kết quả học tập, làm theo Bác của từng đảng viên trong chi bộ; Chi bộ đánh giá kết quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của đảng viên và quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ, biểu dương những đảng viên tiên phong, gương mẫu, có việc làm cụ thể, thiết thực; đồng thời kịp thời nhắc nhở đảng viên chưa thật sự gương mẫu.

 Nhiều chi bộ đưa nội dung học tập làm theo Bác vào sinh hoạt một cách linh hoạt gắn với việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm, lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức để sinh hoạt chi bộ và đơn vị thảo luận biện pháp khắc phục. Đối với các chi bộ khoa, trong các cuộc họp, chi bộ luôn nhắc nhở đảng viên là giảng viên phải thực sự là những người chuẩn mực, tiêu biểu; chú ý lồng ghép nội dung Chỉ thị 05 vào bài giảng một cách sinh động, thực tế và hiệu quả nhất.

 Tại các buổi sinh hoạt định kỳ hàng tháng, chi bộ phân công đảng viên sưu tầm, nghiên cứu và kể lại một câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chuyên đề hàng năm, qua đó rút ra bài học từ Bác, vận dụng linh hoạt vào đời sống thực tiễn của mỗi cá nhân theo từng vị trí việc làm cụ thể. Bên cạnh đó, Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ đưa vào nghị quyết hàng tháng, khuyến khích, động viên đảng viên nghiên cứu, tìm hiểu và viết bài nêu gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong hoặc ngoài đơn vị để lan tỏa, nhân rộng điển hình trong đơn vị.

Qua thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, cán bộ, đảng viên thấm nhuần sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; ý thức học tập và rèn luyện được nâng lên rõ rệt biểu hiện cụ thể qua các danh hiệu thi đua giảng viên dạy giỏi, chiến sĩ thi đua cơ sở đều tăng hàng năm; các công trình xã hội hưởng ứng làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Bác Hồ của từng chi bộ đăng ký đều thực hiện tốt.

Tuy nhiên, hiệu quả của việc thực hiện Chỉ thị 05 trong một số ít chi bộ chưa cao, chưa chủ động xây dựng chủ đề học tập làm theo Bác mà trông chờ vào sự chỉ đạo của Đảng ủy; chưa dành nhiều thời gian và tâm huyết cho nội dung này dẫn đến việc đưa nội dung nào vào sinh hoạt chi bộ còn hình thức, sơ sài, đánh giá chung chung, chưa thật thẳng thắn chỉ ra hạn chế, khuyết điểm cho đồng chí mình khắc phục, sửa chữa. Nguyên nhân chủ yếu là do chi ủy chưa thật chú trọng việc học tập làm theo Bác, trong quá trình chuẩn bị nội dung sinh hoạt chưa đầu tư nhiều cho nội dung này, một số đảng viên chưa thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình, chưa thẳng thắn với đồng chí, đồng nghiệp vì vậy vẫn còn tình trạng đảng viên vi phạm kỷ luật phải xử lý kỷ luật.

Trong sinh hoạt chuyên đề quý, Đảng ủy Học viện Cán bộ chỉ đạo các chi bộ trực thuộc đăng ký chủ đề sinh hoạt chuyên đề quý ngay từ đầu năm. Trong từng năm, các chi bộ đều chọn nội dung về nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để sinh hoạt hàng quý nhằm đánh giá đúng thực trạng việc thực hiện tại từng phòng, khoa, đề ra các giải pháp khắc phục, nâng cao chất lượng thực hiện qua từng năm gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp…

Chủ đề sinh hoạt chuyên đề được chi bộ thống nhất trong cuộc họp chi bộ tháng trước và phân công cụ thể nhiệm vụ cho đảng viên chuẩn bị viết đề dẫn và chuẩn bị ý kiến. Các chi bộ căn cứ vào nhiệm vụ chính trị để xác định những việc cần học tập và làm theo Bác gắn với công việc hàng ngày của từng cán bộ, đảng viên. Nội dung chuyên đề cụ thể, thiết thực, tập trung vào những chuẩn mực đạo đức cần rèn luyện như (trung với nước, hiếu với dân; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư...) và phong cách của Người (phong cách tư duy, làm việc, diễn đạt, ứng xử, phong cách sinh hoạt). Trong sinh hoạt, các chi bộ trực thuộc của Đảng bộ Học viện Cán bộ không nêu vấn đề một cách chung chung, không nặng về lý thuyết mà trên cơ sở đánh giá đúng kết quả thực hiện, chỉ rõ phương pháp, cách làm theo Bác để đạt kết quả cao nhất.

Trên cơ sở đó, cán bộ, đảng viên đăng ký, xây dựng cho mình kế hoạch cụ thể để học tập làm theo Bác, có 100% đảng viên và quần chúng đều đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh phù hợp với đặc thù công việc. Qua sinh hoạt chuyên đề đã tạo được chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn quan liêu, tham nhũng, tiêu cực; góp phần hoàn thành Nghị quyết đại hội của Đảng bộ và nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn.

Giải pháp trong thời gian tới

(1) Đối với Đảng ủy Học viện cán bộ

Đảng ủy lãnh đạo thực hiện nghiêm một nội dung trọng tâm trong Chương trình công tác toàn khóa của Đảng ủy Học viện Cán bộ Thành phố “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương khoá XII về tăng cường xây dựng,chỉnh đốn Đảng”. Thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các chi bộ trực thuộc tiến hành nghiêm túc và có hiệu quả Chỉ thị 05 trong các kỳ sinh hoạt chi bộ, định hướng nội dung quan trọng để các chi bộ tiếp tục xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề về nội dung này.

Định hướng cho các chi bộ trực thuộc một số vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, phương pháp công tác; trong thực hiện nhiệm vụ chính trị để bàn biện pháp khắc phục, tạo chuyển biến rõ nét. Tăng cường kiểm tra, giám sát các chi bộ thực hiện không chỉ qua biên bản các cuộc họp, qua báo cáo mà cần tăng cường kiểm tra, giám sát của các đảng ủy viên phụ trách các chi bộ trực thuộc.

Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ triển khai đến đảng viên xây dựng bản cam kết tu dưỡng rèn luyện; có kế hoạch giúp đỡ cán bộ, đảng viên giảm sút ý chí phấn đấu, kiên quyết xử lý đảng viên vi phạm (nếu có). Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc đưa kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên, hàng năm.

Thường xuyên quan tâm, phát hiện, khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức hội nghị biểu dương, khen thưởng hàng năm thật trang trọng và ý nghĩa và đề nghị lên cấp ủy cấp trên biểu dương, khen thưởng những tấm gương tiêu biểu nhất.

(2) Đối với chi ủy

Chi ủy nhận thức đúng về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đưa Chỉ thị 05 vào nội dung sinh hoạt chi bộ để đầu tư, chuẩn bị tốt cho nội dung này, tránh tình trạng đánh giá hời hợt, qua loa. Trong sinh hoạt chi bộ, cần đánh giá sát, đúng kết quả học tập, làm theo Bác của chi bộ, của từng đảng viên, gắn với đó là biện pháp để phát huy ưu điểm và khắc phục hạn chế. Chi ủy cần thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên, nắm được tư tưởng và hoạt động của đảng viên để đánh giá kết quả học tập và làm theo Bác một cách cụ thể. Các đồng chí chi ủy viên phải gương mẫu, đi đầu trong học tập làm theo Bác để làm gương cho cán bộ đảng viên và quần chúng.

(3) Đối với đảng viên

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh là niềm vinh dự và tự hào đối với mỗi cán bộ, đảng viên; hiệu quả của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phụ thuộc một cách quyết định và ý thức tự soi, tự sửa của mỗi người. Vì vậy, trên cơ sở kế hoạch tu dưỡng, cán bộ đảng viên phải tự giác, thường xuyên, quyết tâm học tập làm theo Bác với những công việc cụ thể, thiết thực hàng ngày gắn với công việc chuyên môn. Nêu cao “tính chiến đấu” trong sinh hoạt đảng, nghiêm khắc với bản thân, không để chủ nghĩa cá nhân chi phối, kiên quyết đấu tranh chống tiêu cực trong nội bộ.

ĐẢNG ỦY HỌC VIỆN CÁN BỘ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày