Vai trò công tác kiểm tra, giám sát đối với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

 

Qua hơn 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (sau đây viết tắt là Chỉ thị 05); Đảng bộ cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố (Hội LHPN) đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng; tạo được sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động tại cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. Một trong những yếu tố giúp việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đạt được kết quả và mục tiêu đề ra là Đảng bộ đã làm tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với các Chi bộ, đảng viên trong thực hiện        Chỉ thị số 05-CT/TW. 

Công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 được Đảng ủy và các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc; nội dung kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII được đưa vào chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khoá và hàng năm của cấp ủy, góp phần thực hiện tốt Đề án số 01-ĐA/TU ngày 29 tháng 02 năm 2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ góp phần ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên (sau đây viết tắt là Đề án 01).

Kết quả đạt được

Đảng ủy cơ quan đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng hàng năm và triển khai đến 100% chi bộ trực thuộc. Trên cơ sở đó, các chi bộ đều xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tự kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng viên. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy và các chi bộ tiến hành kiểm tra, giám sát việc đảng viên thực hiện Chỉ thị 05 góp phần thực hiện tốt Đề án 01.

Đảng ủy đã tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị, Hướng dẫn của Trung ương và chỉ đạo của Đảng ủy Khối, đánh giá tác động của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Trong 5 năm qua Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra tổ chức 25 cuộc kiểm tra, giám sát, trong đó có 08 cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề Chỉ thị 05 tại 08 chi bộ trực thuộc; 08/08 chi bộ có kế hoạch giám sát đảng viên về thực hiện Chỉ thị 05. Qua kiểm tra, giám sát đã giúp Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị 05 đi vào thực chất, đúng mục tiêu, đạt hiệu quả, ý nghĩa. Công tác kiểm tra, giám sát đã chú trọng phát hiện những nơi thực hiện tốt, việc làm tốt, mô hình hay để kịp thời biểu dương, nhân rộng và chỉ ra những hạn chế, yếu kém để đơn vị, cán bộ, đảng viên khắc phục.

Cùng với thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, Đảng ủy đã hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị 05 đi vào nề nếp. Qua kiểm tra, giám sát cho thấy các chi bộ nghiêm túc thực hiện việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề của chi bộ từng quý theo tinh thần Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X và chuyên đề từng tháng theo tinh thần Chỉ thị 05 nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ và thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từng chi bộ xây dựng nội dung chuyên đề khá cụ thể, nề nếp và phù hợp gắn với công tác xây dựng Đảng; với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau khi kiểm điểm đánh giá chất lượng cơ sở Đảng và đảng viên hàng năm. Qua đó đã tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, xây dựng sự thống nhất và đoàn kết trong nội bộ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của Hội.

Kiểm tra, giám sát thường xuyên tại các chi bộ việc duy trì sinh hoạt Chỉ thị 05, việc thực hiện nội dung đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của đảng viên tại các cuộc sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng. Qua giám sát phát hiện những mô hình, cách làm hay, điển hình chi bộ Ban Gia đình - Xã hội phân công đảng viên chuẩn bị nội dung sinh hoạt về thực hiện Chỉ thị 05 gắn với nâng cao trách nhiệm cán bộ, đảng viên, nâng cao chất lượng công tác chuyên môn của Ban với các chuyên đề như: Bài học sự đoàn kết, tinh thần trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, vai trò người đứng đầu; văn hóa ứng xử cơ quan, đơn vị… Sau các buổi sinh hoạt chuyên đề chi bộ đều có đúc kết bằng văn bản các giải pháp thực hiện học tập có hiệu quả để ứng dụng vào thực tiễn tại đơn vị, giúp các đảng viên chi bộ phấn đấu, học tập và làm theo; Chi bộ Nhà Văn hóa Phụ nữ thành phố duy trì sinh hoạt chuyên đề, tổ chức hoạt động giáo dục cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động ý thức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Chỉ thị 05 như: “Những bài học bình dị, thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, “Học tập suốt đời - Nâng cao giá trị, chìa khóa của thành công”, “Hồ Chí Minh - Đẹp nhất tên Người”,… Qua các chuyên đề đảng viên, viên chức, người lao động giữ vững truyền thống đoàn kết gắn bó, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đã tích cực tham gia đóng góp nhiều ý kiến thiết thực xây dựng chi bộ, xây dựng đơn vị vững mạnh.

Trong 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05, các cấp Hội tổ chức nhiều hoạt động gắn với cuộc vận động rèn luyện phẩm chất, đạo đức người phụ nữ Việt Nam “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”. Qua đó khơi dậy và phát huy truyền thống năng động, sáng tạo của cán bộ, hội viên, phụ nữ Thành phố, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân và hội viên, phụ nữ Thành phố. Kịp thời tuyên dương và nhân rộng các mô hình mới, cách làm hiệu quả, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách             Hồ Chí Minh và thực hiện nội dung “3 tốt”. Với những cách làm sáng tạo, phong phú, Chỉ thị 05 đã xây dựng một nền tảng vững chắc đối với cán bộ, đảng viên về tư tưởng, đạo đức cách mạng. Bên cạnh đó, việc gắn kết chặt chẽ giữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với công tác tự phê bình và phê bình trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, XII đã giúp xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đảng ủy quan tâm lãnh đạo công tác tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát; chỉ đạo các chi bộ trực thuộc triển khai các văn bản, nghị quyết, quy định của Đảng về kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Điều lệ Đảng, việc đảng viên thực hiện nhiệm vụ chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Qua thay đổi một số cách làm nêu trên công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng của Đảng ủy có nhiều chuyển biến tích cực, lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đạt kết quả hàng năm, công tác kiểm tra, giám sát của các chi bộ đã đi vào nề nếp; chất lượng sinh hoạt của các chi bộ được nâng lên, thực hiện tốt việc thực hành tiết kiệm; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; cán bộ, đảng viên thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng các chi bộ và Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Nội dung tập trung trong thời gian tới

Tăng cường công tác giám sát thường xuyên tại các chi bộ, đoàn thể cơ quan trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05 hàng năm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chương trình hành động tập thể, cá nhân thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

Nghiêm túc thực hiện công tác kiểm tra - giám sát của Đảng ủy về thực hiện Chỉ thị 05 tại các chi bộ trực thuộc theo kế hoạch nhiệm kỳ, kế hoạch năm.

Chỉ đạo Ủy ban kiểm tra chủ động thực hiện công tác kiểm tra - giám sát theo kế hoạch nhiệm kỳ, kế hoạch năm của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy.

Các chi bộ tăng cường công tác tự kiểm tra về việc thực hiện sinh hoạt chuyên đề theo Chỉ thị 05 hàng tháng; việc đăng ký, thực hiện nội dung Sổ đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng; công tác thông tin, nắm bắt, định hướng, giải quyết kịp thời đối với diễn biến tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên. Đồng thời, đảng viên phát huy vai trò giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 tại chi bộ

Tăng cường công tác tổ chức quán triệt, học tập các chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05 từng năm, những nội dung gắn với nâng chất hoạt động chuyên môn của đơn vị, nâng cao năng lực tham mưu tổ chức triển khai hoạt động chuyên môn của cán bộ, đảng viên, người lao động.

Có kế hoạch nghiêm túc khắc phục hạn chế kiểm điểm của đơn vị sau kiểm điểm tổ chức Đảng hàng năm.

 

ĐẢNG ỦY CƠ QUAN HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ THÀNH PHỐ

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày