văn bản văn bản

 

 

 

 

văn bản

Stt Ký hiệu văn bản Loại văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
1 195-TB/ĐUK Thông báo 16/01/2018 V/v phát động phong trào thi đua yêu nước kỷ niệm 70 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018)
2 789 - CV/ĐUK Công văn 15/01/2018 V/v triển khai thực hiện chuyên đề năm 2018 "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
3 16 - HD/ĐUK Hướng dẫn 29/09/2017 Kỷ niệm 70 năm ra đời tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh (10/1947 – 10/2017)
4 65 - KH/ĐUK Kế hoạch 13/04/2017 thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”
5 11-HD/ĐUK Hướng dẫn 21/11/2016 Thực hiện Kế hoạch số 44 -KH/ĐUK ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Đảng ủy Khối về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
6 44 -KH/ĐUK Kế hoạch 10/11/2016 Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
7 05-CT/TW Chỉ thị 15/05/2016 Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Hiển thị 7 kết quả.